Otázky a odpovědi

Na této stránce najdete otázky a odpovědi z Konzultačních center NÚV. Pokud potřebujete poradit s tvorbou či výukou podle ŠVP, můžete kontaktovat Konzultační centrum a vyplnit elektronický formulář. Vaše zodpovězená otázka bude na této stránce zobrazena anonymně.

Filtrování otázek a odpovědí

Vyhledávání podle klíčového slova

Hovořili jsme s vedením školy o názvu našeho ŠVP – nějak se s ním po těch letech nedokážeme úplně ztotožnit. Je vůbec možnost tento název změnit (případně jaké další věci jsou s tím spojené)?

Název ŠVP je povinnou součástí struktury stanovené v RVP ZV. Dalším doporučeným údajem je motivační název ŠVP. Pokud se týká názvu ŠVP, není na něm celkem vzato nic k ztotožňování. Vychází z toho, že je… celá odpověď

Obracím se na vás z pozice koordinátora ŠVP v souvislosti s uveřejněním opatření ministra, kterými se mění RVP oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří – červen 2017. Účinnost opatření, která se týkají oborů na naší škole je z dokumentu určena od 1. 9. 2017. Znamená to, že i změny ŠVP musí být provedeny k tomuto datu? Mám na mysli administrativní zpracování formou dodatku k ŠVP.

V posledním článku každého Opatření jsou uvedeny dva termíny:
a) Od kdy Opatření nabývá účinnosti,
b) Do kdy školy uvedou svůj ŠVP do souladu s uvedeným Opatřením, resp. s upravenými RVP.
Informaci… celá odpověď

Lze při vzdělávání žáka s kombinací postižení vzdělávaného dle ŠVP zpracovaného dle Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá provést následující úpravu obsahu vzdělávání? Lze ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací okruh Cizí jazyk nahradit Vzdělávací oblastí Odborné činnosti Vzdělávací okruhy Odborné obory podle zaměření školy?

RVP pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá ve své kapitole 11 stanovuje: „Při poskytování podpůrných opatření je možné zohlednit také § 67 odst. 2 ŠZ, který uvádí, že ředitel školy může ze závažných… celá odpověď

Chtěli bychom změnit ŠVP a zajímalo by nás, zda je možné tyto změny uplatnit i pro třídy, které již na škole studují. Jednalo by se
1. o přidání nového předmětu ve 3. ročníku,
2. změnu počtu hodin současného předmětu od 2. ročníku.
Všechny změny by byly v souladu s RVP.

Úpravy ŠVP jsou v kompetenci ředitele/ředitelky školy.
Změny v ŠVP, zvl. v učebním plánu, se obvykle provádějí počínaje 1. ročníkem, ve vyšších ročnících pouze je-li to nezbytně nutné. Je třeba zvážit,… celá odpověď

Od 1. září 2017 nastoupí na naše gymnázium studentka se zrakovým postižením, stupeň podpory č.4. Škola v součinnosti se SPC zpracuje IVP a náš dotaz se týká úpravy obsahu vzdělávání. Kdo stanoví rozsah učiva, resp. definuje úlevy (geometrie, laboratorní práce atp.)? Existuje metodický pokyn pro minimální výstupy vzdělání v jednotlivých předmětech, zejména matematiky, ze které bude konat povinnou maturitní zkoušku?

Podpůrné opatření spočívající v úpravě obsahu a výstupů vzdělávání realizuje škola vždy na základě doporučení školského poradenského zařízení. Školské poradenské pracoviště po komunikaci se školou stanovuje… celá odpověď

Ráda bych se zeptala, z jakých předmětů je možno vypracovat maturitní práci, která se pak obhajuje před maturitní komisí? Mohou to být jen odborné předměty, nebo i všeobecné (např. občanská nauka, dějepis, odborná angličtina)?

Maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí je jednou z forem profilové části maturitní zkoušky (§79, odst. 4 školského zákona). Podle školského zákona §79 stanoví nabídku zkoušek profilové… celá odpověď

Chtěli bychom udělat nějaké změny v ŠVP – učebním plánu. Inspirovali jsme se na webu jiných škol. Zde jsme objevili tuto variantu. Nejsme si jisti, zda takto je to správně. Můžete nám poradit? Jedná se o učební plán 1. stupně. Je možné vytvořit předmět, který se bude jmenovat Člověk a jeho svět pro 1. – 3. ročník v časové dotaci (2,2,3), celkem tedy 7 hodin s tím, že tento předmět má v sobě zahrnuty i výstupy vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Ve 4. a 5. ročníku je pak přírodověda a vlastivěda po dvou hodinách. Samostatně pak pracovní činnosti po jedné hodině v ročníku. Předmět pracovní činnosti v 1. – 3. ročníku nemají v plánu tak žádnou dotaci

Vámi popisovanou variantu lze realizovat při dodržení následujících podmínek:
1. V souladu s Poznámkami k rámcovému učebnímu plánu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV)musí… celá odpověď

Potřebuji se zeptat na kompetence osobní asistentky, když je služba poskytovaná ve škole – mladý muž s diagnostikovanou poruchou autistického spektra má osobní asistentku při studiu učebního oboru. Škola od asistentky očekává spolupráci při výuce, dopomoc při některých předmětech, doprovod po škole, psaní paralelních výpisků, doplňování látky za dobu nepřítomnosti studenta při výuce apod.

Osobní asistenci vymezuje § 39 Zákona číslo 108/2006 Sbírky, o sociálních službách. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění… celá odpověď

V RVP 72-41-M/01 (Informační služby) je stanovena učební praxe v rozsahu 8 týdenních hodin za celou dobu vzdělávání (tj. průměrně dvě vyuč. hodiny týdně během čtyř let). Chápu správně, že pokud nezřídíme samostatný předmět „učební praxe“, musí být dotace příslušných vzdělávacích oblastí (okruhu informační systémy a služby a profilující okruhu) navýšena o celkem osm disponibilních hodin určených pro zmíněnou praxi? Nebo postačí použít stanovené dotace na jednotlivé okruhy a v jejich rámci vymezit část na praxi

V bodě 7 poznámek k rámcovému rozvržení učiva se mj. píše: …“Kromě toho zařadí škola učební praxi v rámci obsahového okruhu informační systémy a služby a profilujícího obsahového okruhu, a to v minimálním… celá odpověď

Prosím o radu, zda je někde možné najít konkrétní vzor nebo postup zařazení SVP do ŠVP oborů obchodní akademie, ekonomické lyceum a informatika. Většina nalezených materiálů se týká ZŠ, víceletých gymnázií. Z opatření ministryně vím, že mám toto zapracovat do 1. září 2017, ale bohužel nevím, jak konkrétně to má být zapracováno.

Postup pro zařazení SVP do ŠVP uvedených oborů je možné nalézt na webové stránce http://www.nuv.cz/t/rvp-os…. celá odpověď

123456789  další