Aktuality ze vzdělávání

Olga Kofroňová: Revize rámcových vzdělávacích programů: pojetí, systém práce, předběžný harmonogram

„Cílem revize je jednoduše řečeno nově, jednoznačně a závazně vymezit rozsah a obsah vzdělávání společného pro všechny. Cílem je tedy revidovat stávající obsah RVP a stanovit tzv. jádro všeobecného vzdělání společného pro všechny školy a upravit, redukovat a také nahradit, změnit, případně doplnit vše, co se ukáže jako nezbytné. Jádro by pak mělo být základem pro individuální rozvoj každého žáka,“ píše Olga Kofroňová z Národního ústavu pro vzdělávání v časopise Řízení školy.

Zamýšlené změny v obsahu a rozsahu mají přispět k tomu, aby děti a žáci dosahovali požadovaných tzv. výsledků učení (z anglického learning outcomes – nahrazuje v současných RVP užívané pojmy očekávané výstupy / výsledky vzdělávání) a měli dostatek času na získání a upevnění potřebných znalostí a dovedností, stejně jako na rozvoj tvořivosti.

Více zde.

PISA: Vliv složení třídy, metod uplatňovaných učitelem a využívání technologií na výsledky českých žáků

Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření PISA 2015 zaměřenou na vybrané aspekty školního vzdělávání, které mají vliv na výsledky žáků.

Školy, kde je dostupné ICT vybavení pro každého učitele, dosahují lepších výsledků než školy, kde je dostupnost ICT vybavení pro učitele menší. Ovšem používání internetu ve výuce má spíše negativní vliv na výsledné skóre v testování přírodovědné gramotnosti u škol s vyšším průměrným SES. Avšak u škol s nižším SES je naopak souvislost mezi používáním internetu a bodovým skóre žáka v testech naopak spíše pozitivní, byť statisticky nevýznamná.

Více zde.

Pro budoucnost je klíčová schopnost empatie a sociální gramotnost, shodli se odborníci

Čtvrtá průmyslová revoluce je v plném proudu a my se jí budeme muset přizpůsobit. Především ve vzdělávání. To byla hlavní myšlenka konference, kterou v dubnu pořádala firma AFEUS (Alliance for European Succes) v Praze na Stavební fakultě ČVUT. Diskuse se mimo jiné zúčastnili autor knihy Ekonomie dobra a zla a bývalý poradce Václava Havla či ministra financí Tomáš Sedláček nebo zakladatel Institutu ekonomických studií na FSV UK profesor Michal Mejstřík.

„Začít se musí u učitelů a u učitelů učitelů. Dnešní typ výuky už je prostě zastaralý,“ řekl Tomáš Sedláček. Podle něj je potřeba výuku digitalizovat a zaměřit se mnohem více na praktické znalosti a prohlubování sociálních dovedností než na memorování zbytečných faktů. „Ty věci si lidé budou moci najít na Googlu. To, že potřebují všechno vědět, je přežitek,“ doplnil ho Michal Mejstřík.

Více zde.

Aleš Řiháček: Evropské nařízení GDPR je zbytečně démonizované. Školy by jej ale rozhodně neměly podcenit.

Dnem 25. května 2018 nabývá v celé Evropské unii účinnosti Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR). V České republice GDPR nahradí v budoucnu současný zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a bude ještě doplněno připravovaným adaptačním zákonem o zpracování osobních údajů. Do schválení adaptačního zákona bude zákon 101/2000 Sb. platit, jen je nutné si uvědomit, že v oblastech upravovaných Nařízením GDPR, bude mít evropská legislativa přednost.

Víte, jaké osobní údaje vaše škola spravuje? Možná se tato otázka zdá naivní. Ale jak potvrzuje ze své zkušenosti František Sobotka, konzultant a lektor bakalářských seminářů ke zvládnutí GDPR, velmi často je vedení škol překvapeno, jaký je rozsah osobních údajů, které spravuje. Vzhledem k tomu, že škola je především o lidech, je osobními údaji doslova „prolezlá“. „Poměrně jasnou záležitostí jsou osobní údaje žáků či studentů a také osobní údaje učitelského sboru a zaměstnanců školy. Ale pak jsou tady například seznamy externích dodavatelů, kde je většinou uvedena nějaká kontaktní osoba, sponzoři školy, kontakty na rodiče a zákonné zástupce žáků, případně osobní údaje neúspěšných uchazečů či osobní údaje žáků a učitelů z partnerských škol domácích i zahraničních.

Více zde.

Další příspěvky