Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

RVP ZV

MŠMT s platností od 1. září 2012 mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, do kterého se doplňují Standardy pro základní vzdělávání. Standardy jsou vytvořeny pro základní úroveň, tedy stanoví nepodkročitelné minimum toho, co musí žák na konci 5. a 9. ročníku základní školy znát a umět. Opatření ministra s přílohou Standardy (PDF).

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (PDF)  aktuální znění k 1. 9. 2010 (jak citovatzavřít
Jak citovat:
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 126 s. [cit. 2021-08-05]. Dostupné z WWW:<http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf>.
).
Koncem roku 2012 proběhla revize RVP ZV (diskuse o revizi nabízí nejaktuálnější informace o obsahu revize). Upravený RVP ZV bude zveřejněn v první polovině roku 2013 a bude pro školy bude účinný a závazný od 1. 9. 2013.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (PDF) aktuální znění k 1. 9. 2007

Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (PDF)

anglická verze – Framework Education Programme for Elementary Education (PDF)

Změnový list k RVP ZV (PDF) platný k 1. 9. 2010

Opatřením ministra školství s účinností od 1. 9. 2010 se do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vkládá jako část 5.10.4 nový doplňující vzdělávací obor – Filmová/Audiovizuální výchova.
Filmová/Audiovizuální výchova (PDF) vč. Opatření ministra (PDF).

Opatřením ministra školství s účinností od 1. 9. 2010 se do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vkládá jako část 5.10.5 nový doplňující vzdělávací obor – Taneční a pohybová výchova.
Taneční a pohybová výchova (PDF) vč. Opatření ministra (PDF).

S účinností k 1. 9. 2010 byl  opatřením ministryně školství zařazen do Rámcového vzdělávacího programu doplňující vzdělávací obor Etická výchova. (4. opatření z 16. 12. 2009. Součástí opatření je i text DVO Etická výchova v plném znění.)
Etická výchova (opatření ministryně) (PDF).

Od 1. 9. 2005 začal platit Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Dokument je závazný pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Je určený všem základním školám, včetně těch, které vzdělávají žáky s lehkým mentálním postižením, ale i víceletým gymnáziím.
RVP ZV s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením byl schválen již v roce 2004 1. opatřením. Jeho platnost je od 1. 9. 2005.
V průběhu roku 2007  byl pozměněn celkem dvakrát (3. opatřením ze dne 26. 6. 2007, kdy byla provedena úprava učebního plánu a vzdělávací oblasti Člověk a svět práce; 2. opatřením ze dne 30. 4. 2007 – zařazením kapitoly 8.3). Platnost změn obou opatření nabyla platnosti dne 1. 9. 2007.
Jeho anglická verze jistě potěší všechny zahraniční partnery, které zajímá kurikulární reforma v Česku.

K dispozici tu jsou i stěžejní materiály pro tvorbu školního vzdělávacího programu v základním vzdělávání:

Manuál pro tvorbu ŠVP v základním vzdělávání (PDF)(jak citovatzavřít
Jak citovat:
Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. 2. dotisk 1. vydání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2006. 104 s. [cit. 2021-08-05]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2010/02/Manual_SVP-ZV.pdf>. ISBN 80-87000-03-X.
)

Doporucene ucebni osnovy predmetu CJL, AJ a M pro zakladni skolu (DOC)
Doporucene ucebni osnovy predmetu CJL, AJ a M pro zakladni skolu (PDF)

Struktura ŠVP ZV a Komentář ke struktuře ŠVP ZV (PDF)

Pro školy, které učí podle vzdělávacích programů, budou jistě užitečné stále platné dokumenty.

Vzdělávací program Základní škola (PDF)
Vzdělávací program Obecná škola 1. – 5. ročník (PDF)
Vzdělávací program Obecná škola 6. – 9. ročník (PDF)
Vzdělávací program Národní škola (PDF)