Jak napsat článek z praxe

Hlavní kategorie příspěvku: Praktický – popisuje přímo výukové aktivity a je propojen se strukturou RVP.

Praktický článek se dělí na podtypy Inspirace, která popisuje Vaši výuku, a Zkušenost, který obsahuje vedle popisu výuky i vlastní reflexi Vaší hodiny (modulu hodin, projektu apod.).

Anotace článku: postačují dvě věty o obsahu příspěvku

Délka článku: max. 3 600 znaků (dvě normostrany)

Téma článku:

a)      vlastní téma: popis konkrétní vyučovací hodiny a využitých metod či forem práce, popis laboratorní úlohy, popis Vašeho oborového/třídního/školního projektu, Vaše inovace ve výuce konkrétního učiva

b)      okruhy témat v nabídce pro autora článků

Provázanost s RVP: jednoduše volíte z nabídek v Charakteristice příspěvku

Samotný text článku: opírá se o průběh konkrétní hodiny (či jiné výukové jednotky), je vlastním popisem jejího obsahu, aktivit na straně učitele a na straně žáka, může zmiňovat i přípravu učitele, na závěr uvádí zhodnocení, mohou být přidány alternativy, rozšiřující příklady, do přílohy mohou být vloženy pracovní listy, testy …

Vložte článek ZDE

Další příspěvky