Otázky a odpovědi

Na této stránce najdete otázky a odpovědi z Konzultačních center NÚV. Pokud potřebujete poradit s tvorbou či výukou podle ŠVP, můžete kontaktovat Konzultační centrum a vyplnit elektronický formulář. Vaše zodpovězená otázka bude na této stránce zobrazena anonymně.

Filtrování otázek a odpovědí


Vyhledávání podle klíčového slova


Ráda bych získala odpovědi na následující otázky.
1) Počítá se absence na nepovinném předmětu do celkového počtu omluvených (neomluvených) hodin na vysvědčení?
2) Je časová dotace nepovinného předmětu v kompetenci školy? Např. může mít sportovní příprava (nepovin.předmět) časovou dotaci pět hodin týdně?
3) Je možné žáky sportovní třídy označit jako mimořádně nadané žáky? Škola všem žákům sportovní třídy navyšuje povinnou výuku tělesné výchovy, žáci chodí na nepovinný předmět sportovní příprava, který vedou trenéři.

Dobrý den,
K jednotlivým otázkám.
1) Tyto podrobnosti hodnocení žáků upravuje v souhlasu s právními předpisy školní řád. Obvykle školy uvádí ve svých školních řádech, že docházka do nepovinných vyučovacích… celá odpověď

Co je metakognice?

Metakognice je dispozice nahlížet vlastní kognitivní procesy. Úplně jednoduše řečeno, rozumět vlastnímu poznávání, učení; chápat, jak se jedinec učí; co mu v tom pomáhá a co ho brzdí; plánovat si vlastní… celá odpověď

Co znamená v 4.3 v OVU pro MG: žák napodobí situaci s prázdnou množinou (propedeutika 0)

To je poznámka pro učitele, že seznamuje děti také s pojmy nic, nula, žádný. Je to propedeutika pro pochopení čísla 0.

Odpověď zpracována 23. 8. 2018… celá odpověď


V dotazníku POTŘEBY MATEŘSKÝCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015 – 2020 se objevuje pojem “multimédia” (Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, multimédia pro rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti). O co přesně se jedná?

Multimedia jsou spojením textu, obrázků, grafiky, zvuku, animace a videa za účelem zprostředkování specifického druhu informací. Pojmem multimédia se označuje spojení audiovizuálních technických prostředků… celá odpověď

Je možné zapsat do třídní knihy téma, které není uvedeno v ŠVP? Mám na mysli akce jako “Den dětí – sportovní aktivity” nebo “Exkurze – Lidice”. Jsou to akce, které nepořádáme každý rok a které většinou zahrnují žáky 6. – 9. tříd, takže je těžké najít nějaké společné téma z ŠVP.

Stanovení toho, co a jakým způsobem bude zapisováno do třídní knihy, je v kompetenci vedení školy, které v rámci spisového řádu nebo směrnice upravuje vedení dokumentace školy. Neexistuje tedy nějaký obecný… celá odpověď

Pracuji jako učitelka odborného výcviku a tomto roce budu odevzdávat bakalářskou práci. Ke svému výzkumu bych ráda využila své studenty, kteří nejsou zletilí. Chtěla bych se tedy zeptat, zda-li dle GDPR potřebuji nějaký souhlas, abych mohla získané údaje využít do své bakalářské práce?

Záleží na tom, jak hodláte žáky zapojit. Pro použití v bakalářské práci osobní údaje nutné nejsou. Dotazníkové šetření může být anonymní a rovněž tak vyhodnocení dat nevyžaduje uvádění žádných osobních… celá odpověď

Lze prosím skládat povinnou profilovou maturitní zkoušku z předmětu, který byl nabízen pouze nepovinně, resp. jedna hodina jeden rok byla povinně a další tři ve dvou letech nepovinně. Nejednalo se o povinně volitelný předmět, nýbrž skutečně nepovinný, jen pro několik zájemců.

Takové rozhodnutí je v kompetenci ředitele školy. Ředitel školy stanovuje nabídku povinných a nepovinných profilových zkoušek, jejich formu, rozsah a termíny. Počet povinných profilových zkoušek určuje… celá odpověď

Je třeba při změně názvu školy, oficiálně akutalizovat ŠVP, ačkoli neproběhla žádná obsahová změna?

Školní vzdělávací program je významným dokumentem školy. Proto je nezbytné, aby byl v souladu s RVP nejen po obsahové stránce, ale aby byly správně uvedeny i identifikační údaje.

Takovou změnu lze… celá odpověď


Chceme nabídnout našim žákům nový nepovinný předmět NP) s názvem Pohybem ke zdraví, který bude zaměřen na rozvoj pohybových schopností a dovedností žáků s propojením na estetickou výchovu a na oblast zdravého životního stylu. Nepovinný předmět bude doplněn do ŠVP formou dodatku. Tento NP chceme nabídnout žákům všech ročníků školy a budeme jej otevírat pouze v případě dostatečného zájmu ze strany žáků. Pokud zařadíme tento NP do ŠVP od začátku 2018-19, je možné nabídnout účast všem žákům již od 1.9.2018? Nebo je třeba respektovat pravidlo, že žáci mohou studovat pouze podle verze ŠVP, podle níž byli přijati (a např. u žáků 2., 3., 4. ročníků v době jejich přijetí ke studiu ještě tento NP v nabídce tehdy aktuální verze ŠVP nebyl začleněn)? Platí stejná pravidla “náběhu” u nepovinných a volitelných předmětů?

Pravidlo, o němž píšete, se týká vzdělávacího obsahu závazně vymezeného RVP pro gymnázia. Volitelné či nepovinné předměty, jimiž nabídku doplňujete a realizujete profil školy, můžete nabídnout ihned všem… celá odpověď

Je k dispozici nové rámcové rozvržení obsahu vzdělávání v RVP oborů 41-55-H/01 a 23-68-H/01 v souvislosti se změnou počtu hodin matematického vzdělávání od 1.9.2018?

Oba dotazované obory 41-55-H/01 a 23-68-H/01 jsou uvedeny v příloze č.1 k opatření č.6 ministra školství, mládeže a tělovýchovy z 21.prosince 2017, č.j. MSMT-31863/2017-1. Příloha č.2 k tomuto opatření… celá odpověď

123456789  další