Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Otázky a odpovědi

Na této stránce najdete otázky a odpovědi z Konzultačních center NPI ČR. Pokud potřebujete poradit s tvorbou či výukou podle ŠVP, můžete kontaktovat Konzultační centrum a vyplnit elektronický formulář. Vaše zodpovězená otázka bude na této stránce zobrazena anonymně.

Filtrování otázek a odpovědí


Vyhledávání podle klíčového slova


V souvislosti se změnou RVP plánujeme změnu ŠVP. Jde mi o učební plán, disponibilní hodiny apod. Když jsme před lety tvořili ŠVP, zařadili jsme do učebního plánu druhého stupně i volitelné předměty. Nyní při úpravě ŠVP bychom je rádi zrušili. Nemohu nikde najít, jak to s těmi volitelnými předměty v současné době je. MUSÍ škola mít v učebním plánu i volitelné předměty??? V učebním plánu mít tedy zařazeny jen povinné předměty, nepovinné předměty, nikoli volitelné.

V ŠVP vytvořeném v souladu s RVP ZV aktuálně není formulována povinnost školy nabízet žákům volitelné předměty…. celá odpověď

Mám dotaz – musí dodatek k ŠVP projednat školská rada, příp. i schválit? Nebo jen rozhoduje ředitel školy?

Dodatek je jednou z forem, kterou se upravuje ŠVP (lze také vydat novou verzi), ale podstatné je, že se jedná o změnu ŠVP, tedy dokumentu, který vydává ředitel školy, a ke kterému se vyjadřuje školská… celá odpověď

prosím o zodpovězení dotazu, ohledně individuálního tedy domácího vzdělávání. Může o tento typ vzdělávání žádat rodič, který má vysokoškolské vzdělání s titulem MUDr., ale nemá Maturitní vysvědčení ani Státní závěrečné zkoušky z Českého jazyka?

O tuto formu vzdělávání může požádat kterýkoli rodič, tedy i ten, který má základní vzdělání. Otázkou ale je, kdo bude vzdělavatelem, což vždy nemusí být právě rodič (vzdělavatele s příslušným vzděláním… celá odpověď

Je možno do našeho ŠVP ve vzdělávacím oboru informatika zařadit i témata, jež nemají očekávané výstupy v RVP pro ZV?
Např. v 6. ročníku – Rastrová grafika, v 8. ročníku – Vektorová grafika, v 9. ročníku – Tvorba webových stránek

ŠVP se zpracovává podle RVP, což znamená, že musí obsahovat všechny očekávané výstupy z RVP. Ale zároveň ŠVP vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné… celá odpověď

Potřebovali bychom vědět, zda můžeme při revizi ŠVP přeřadit téma + jeho očekávané výstupy (stanovené v RVP) z jedné vzdělávací oblasti do jiné vzdělávací oblasti a vzdělávacího oboru. Konkrétně se jedná o téma Využití digitálních technologií, jehož očekávané výstupy bychom nechtěli naplnit ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, ale ve vzdělávacím oblasti Informatika. Podobně bychom chtěli ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce přesunout téma Práce s laboratorní technikou do vzdělávacího oboru fyziky nebo chemie a v rámci jednoho z těchto dvou předmětů pracovat na naplnění očekávaných výstupů.

Ano, vámi navrhované úpravy jsou možné. V RVP ZV je uvedeno:

„Z jednoho vzdělávacího oboru může být vytvořen jeden vyučovací předmět nebo více vyučovacích předmětů, případně může vyučovací předmět vzniknout… celá odpověď


Připravujeme revizi ŠVP na základě nového RVP. Rád bych se dotázal, kam přesně jsou přesunuty očekávané výstupy z původní informatiky tzv. kancelářský balíček Word, Excel, PowerPoint. Jsou již neočekávané? Lze je úplně vypustit? Jsou v jiném předmětu? Potřebuji jasné vyjádření k rozhodnutí jak s nimi dále pracovat.

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

V případě modifikace požádám o umístění v RVP.

Zmíněné výstupy nejsou neočekávané. Jelikož jde o dovednosti, které by měly být rozvíjeny napříč všemi předměty, byly aktualizovány a rozpracovány do digitální kompetence:

Na konci základního vzdělávání… celá odpověď


V RVP je vymezena výuka ICT do 2. období na 1. stupni. Není tedy možné zařadit ICT do 3. ročníku v rámci disponibilních hodin?

Pokud chcete začít vyučovat informatiku již od 3. ročníku a použít na ni jednu disponibilní hodinu, je to možné. Jen je nutné dodržet pravidla pro tvorbu školního učebního plánu a dodržet určené rozsahy… celá odpověď

Prosím, poradíte mi, kde bych mohl najít anglickou verzi RVP ZV?
Našel jsem pouze verzi z roku 2007, ale existuje i překlad novější verze?

V současné době není anglická verze aktuálního RVP ZV zpracována. Poslední verze anglické překladu RVP je opravdu z roku 2007…. celá odpověď

Ve stávajícím ŠVP jsme provedli změnu v TV druhé a třetí třídy (prohodili jsme učivo ve druhém pololetí obou ročníků). Chtěli bychom zachovat stávající číslo jednací, a pouze vyměnit příslušné stránky ve stávajícím ŠVP. Jak a kde v ŠVP máme tuto změnu okomentovat?

Forma úprav ŠVP vychází z kapitoly 11 RVP ZV.

Pokud nechcete vydávat nový nebo upravený ŠVP pod novým jednacím číslem, máte možnost vydat dotatek k platnému ŠVP, ve kterém popíšete provedené změny… celá odpověď


V RVP ZV je u jednotlivých výstupů uvedeno učivo. Je toto všechno takto uvedené učivo povinné a musíme je veškeré zapracovat k daným výstupům v ŠVP školy?
Pokud ano – rozsah (hloubku, šíři) vyučovaného si určuje škola v tematických plánech a není nikde povinně dána?

Učivo uvedené v RVP ZV je doporučené a je určeno k rozpracování do ŠVP (předmětů a ročníků, případně delších časových úseků) ve vazbě na očekávané výstupy. Výběr učiva (i rozšiřujícího učiva) a jeho zařazení… celá odpověď

123456789  další