Otázky a odpovědi

Na této stránce najdete otázky a odpovědi z Konzultačních center NÚV. Pokud potřebujete poradit s tvorbou či výukou podle ŠVP, můžete kontaktovat Konzultační centrum a vyplnit elektronický formulář. Vaše zodpovězená otázka bude na této stránce zobrazena anonymně.

Filtrování otázek a odpovědí


Vyhledávání podle klíčového slova


Pracujeme na rozšířeném vzdělávání žáků základní školy v oblastti přírodopisu. Po důkladném průzkumu jsme zjistili, že se žáci téměř neučí o ekologii což je vzhledem k dnešním problémům – Globální oteplování, plastové znečištění, úbytek vody apod. velký problém. Chtěli bychom vzdělání žáků v této oblasti rozšířit ideálně přímo v rámci studia přírodopisu, případně alespoň za pomocí workshopů pro učitele.
Náš dotaz tedy zní, co je potřeba proto, aby mohl náš studijní program v oblasti ekologie začít fungovat v rámci legislativy.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále RVP) tuto problematiku zahrnuje jak v rámci průřezového tématu Environmentální výchova, tak i ve vzdělávacím oboru Přírodopis (tematický celek Základy… celá odpověď

Chci se zeptat, jak má řešit žák 5.třídy úlohu pro 2 neznámé, když se neučí řešit soustavy rovnic(test Cermat 2018/ úloha Housky a topinky)?

Zmiňovaná úloha patří mezi úlohy, které lze zařadit v rámci naplňování očekávaného výstupu RVP ZV 1. stupeň 2. období:

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je… celá odpověď


Pokud je žák s IVP vyučován podle ŠVP pro základní vzdělávání s upravenými výstupy, co se uvádí na vysvědčení?
Jaké je přesné znění formulace, které se píše do kolonky “Vzdělávání se uskutečňovalo podle….”?

Na vysvědčení se do této kolonky napíše název vašeho školního vzdělávacího programu.
V souladu s Informacemi k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017 Čj. MSMT-38204/2016-210… celá odpověď

Žák je za 2.pololetí nehodnocen z několika (nebo dokonce ze všech) předmětů. V červnu tedy dostane vysvědčení, kde je celkové hodnocení “neprospěl”. Pokud se v průběhu srpna a září nedostaví ke klasifikačním zkouškám, bude se mu vystavovat nové vysvědčení, nebo mu zůstane jen to původní z června?
A pokud se mu bude vystavovat nové, změní se na něm jen datum, nebo bude z předmětů hodnocen nedostatečnými?

Podle ustanovení zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), § 53 odstavec (3) “Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.”
Podle… celá odpověď

V rámci studijních účelů pro svou diplomovou práci sháním staré učební plány pro základní a gymnaziální vzdělávání (konkrétně pro období od r. 1945 až do r. 2000). Disponuje Váš ústav těmito materiály?
Konkrétně pro výzkum sháním učebnice dějepisu a zeměpisu, podle kterých se v té době vyučovalo, nevíte, kde by se tyto informace daly sehnat?

Národní ústav pro vzdělávání nedisponuje systematickou archivací učebních dokumentů, ani sběrem vydávaných učebnic. Některé kolekce, zejména z posledních let, jsou tu k dispozici, nelze ale hovořit o úplnosti…. celá odpověď

Obracíme se na vás s prosbou o pomoc při vyplňování vysvědčení pro naši žákyni 4. ročníku. Daná žákyně patří mezi mimořádně nadané děti a v rámci předmětů 4. ročníku absolvuje matematiku 5. ročníku a navíc angličtinu 7. ročníku.

Nevíme, jak tuto skutečnost promítnout do vysvědčení. Je samozřejmé, že kromě předmětů 4. ročníku bude mít na vysvědčení předměty matematika a anglický jazyk. Ale netušíme, “jak se z vysvědčení pozná” (co je tam potřeba uvést), že matematiku absolvuje s páťáky a angličtinu se sedmáky.

Váš postup je zcela správný. Žákyně bude mít na vysvědčení uvedeno hodnocení ve všech předmětech, které na základě doporučení školského poradenského zařízení a IVP absolvovala.

V souladu s principy… celá odpověď


Pokoušíme se ve škole snížit administrativní zátěž třídních učitelů a diskutujeme o možnostech úpravy třídní knihy nebo možnosti některé části třídní knihy nevyplňovat.
Avšak marně hledáme vyhlášku, metodický pokyn nebo jakýkoli jiný předpis, který by jednoznačně určoval povinnosti, tedy co musí třídní kniha obsahovat, tedy, co by v ní být nemuselo.

Dle veřejně dostupných informací (obecné a specifické právní normy a webové stránky MŠMT a Ministerstvem přímo řízených organizací poskytujících podporu školám) je třídní kniha jedním z povinných dokumentů,… celá odpověď

Provádíme revizi ŠVP 4letého gymnázia a rádi bychom jako další cizí jazyk zařadili čínštinu. Je tato varianta možná? A lze případně vyučovat i v 6letém oboru gymnázia?

Cituji text RVP G: Do školního vzdělávacího programu musí být zařazeny nejméně dva cizí jazyky, jedním z nich musí být jazyk anglický.
Do ŠVP vyššího stupně gymnázia tedy lze zařadit jako další cizí jazyk… celá odpověď

Chtěl jsem se zeptat na IVP. Žákovi skončí platnost doporučení z PPP a nové nemá, ani nebyl zákonným zástupcem objednán na kontrolu, či nové vyšetření.
Má škola povinnost vypracovat na další školní rok IVP? A pokud platnost doporučení vyprší v průběhu roku, je IVP platné do konce školního roku i s nárokem na AP,PSPP, či PI?

IVP škola vypracovává na základě doporučení ŠPZ a žádosti zákonných zástupců nebo zletilého žáka. Pokud nemá škola tyto náležitosti, není to možné (není z čeho vycházet při sestavení nového IVP).

Určitě… celá odpověď


Učím v Montessori třídě zřízené při malotřídní škole. Jako Montessori třída máme svůj vlastní ŠVP. Nedávno jsme měli inspekci. Musím říci, že jsem s přístupem inspektorek byla velmi mile překvapená a můj dotaz rozhodně není mířen z pocitu vzdoru či rozhořčení.
Narazili jsme na dvojí pohled na větu v závěru RVP – že si výstupy zpracuje každá škola do jednotlivých ročníků, případně delších období. ŠVP naší třídy je koncipováno skutečně jen do 2 období – tedy ročníkové výstupy pro splnění výstupu jsou všude uvedeny 1. – 3. nebo 4.-5. – Tato koncepce odpovídá našemu individuálnímu postupu dětí vedených způsobem odpovídajícímu našemu zaměření. Dle mého názoru je takové zpracování ŠVP plně v souladu s RVP. Nebo je opravdu třeba zpracovat výstupy pro každý ročník zvlášť?

RVP je v tomto ohledu velmi stručný a kromě Vámi uváděného pravidla v kapitole 11.1 – Struktura ŠVP pro základní vzdělávání distribuci a rozpracování očekávaných výstupů výstupů z RVP ZV dále nespecifikuje…. celá odpověď

123456789  další