Otázky a odpovědi

Chtěla bych si ověřit, jak by měla probíhat spolupráce kmenové školy se školou při zdravotnickém zařízení při dlouhodobé hospitalizaci žáka?

V případě, že je žák základní nebo střední školy se zdravotním oslabením či dlouhodobě nemocný umístěn ve zdravotnickém zařízení, může být na základě doporučení ošetřujícího lékaře a souhlasu zákonného zástupce žáka zařazen do školy při zdravotnickém zařízení.
Nejedná se o přestup žáka podle § 49 odst. 1, resp. § 66 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a zařazení žáka do školy při zdravotnickém zařízení neprobíhá ve správním řízení. Žák nadále zůstává žákem „kmenové školy“ (tj. spádové základní školy či jiné základní školy zapsané ve
školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, resp. střední školy) a je tedy po dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení současně žákem dvou škol, a to i pro účely vykazování.
Kmenová škola musí žáka vést v evidenci po celou dobu pobytu žáka ve zdravotnickém zařízení, a to nejdéle do doby, než přestane být žákem školy, tj. v případě žáka základní školy
‐ splní povinnou školní docházku a buď nepokračuje v základním vzdělávání (§ 55 školského zákona), nebo byl ze školy vyloučen (§ 31 školského zákona), nebo
‐ úspěšně ukončí základní vzdělávání (získá stupeň základní vzdělání nebo základy
vzdělání), nebo
‐ přestoupí na jinou školu podle § 49 školského zákona.

Vysvědčení vydává vždy škola „kmenová“ s využitím podkladů ze školy při
zdravotnickém zařízení, pokud zákonný zástupce udělí souhlas s jejich předáním, a to i v případě, že je žák ve škole při zdravotnickém zařízení celý školní rok nebo i déle. Při dlouhodobějším pobytu žáka ve zdravotnickém zařízení je spolupráce „kmenové“ školy a školy při zdravotnickém zařízení nezbytná, zejména co se týče vzájemného zohledňování údajů v jejich dokumentaci ze školské matriky.

Kopie žákovy dokumentace je vyžádána z důvodu, aby škola při zdravotnickém zařízení získala potřebné podklady a mohla navázat na dosavadní průběh vzdělávání žáka v kmenové škole a hodnotit jeho výsledky vzdělávání ve škole při zdravotnickém zařízení. To se děje s informovaným souhlasem rodiče žáka.

Odpověď na dotaz byla zpracována 28. 10. 2018

Zpět k seznamu otázek a odpovědí.