Otázky a odpovědi

Provádíme revizi ŠVP 4letého gymnázia a rádi bychom jako další cizí jazyk zařadili čínštinu. Je tato varianta možná? A lze případně vyučovat i v 6letém oboru gymnázia?

Cituji text RVP G: Do školního vzdělávacího programu musí být zařazeny nejméně dva cizí jazyky, jedním z nich musí být jazyk anglický.
Do ŠVP vyššího stupně gymnázia tedy lze zařadit jako další cizí jazyk jazyk čínský.
Pro nižší stupně gymnázia platí poznámka k učebnímu plánu RVP ZV:
Další cizí jazyk může být německý, francouzský, španělský, italský, ruský, slovenský, polský, případně jiný jazyk; anglický jazyk jako Další cizí jazyk musí škola nabídnout žákům, kteří nezvolili anglický jazyk jako Cizí jazyk.
Tedy i v nižším stupni můžete v režimu RVP-ŠVP nabízet výuku čínštiny.
Zároveň platí pro oba stupně ustanovení školského zákona týkající se návaznosti jazykového vzdělávání žáka, který by eventuálně ve vyšším stupni již nepokračoval ve vaší škole, resp. povinnosti školy o návaznosti vzdělávání a dalších souvislostech informovat žáky a zákonné zástupce.
Stejně platí též ustanovení týkající se podpory jazykového vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků-cizinců.

Odpověď na dotaz byla zpracována 2. 11. 2018

Zpět k seznamu otázek a odpovědí.