Otázky a odpovědi

Na této stránce najdete otázky a odpovědi z Konzultačních center NÚV. Pokud potřebujete poradit s tvorbou či výukou podle ŠVP, můžete kontaktovat Konzultační centrum a vyplnit elektronický formulář. Vaše zodpovězená otázka bude na této stránce zobrazena anonymně.

Filtrování otázek a odpovědí


Vyhledávání podle klíčového slova


Dobrý den, provádíme revizi ŠVP, chtěli bychom změnit pouze název, co vše pro to musíme udělat?

Můžete vydat nový ŠVP s novým názvem, nebo vytvořit dodatek ke stávajícímu ŠVP, ve kterém popíšete, že od určitého data dochází ke změně v názvu ŠVP. Uvedete původní název s tím, že od uvedeného data… celá odpověď

Jaké vzdělání/kurzy/školení musí mít koordinátor ŠVP?

Kvalifikačním předpoklad pro výkon funkce koordinátora ŠVP stanovuje Vyhláška č. 317/2005 Sb ve znění pozdějších předpisů, § 9, odstavec (1) písmeno b): “Studiem získává jeho absolvent další kvalifikační… celá odpověď

Ráda bych se zeptala, zda je správný postup realizace praktických činností dle RVP oboru Ošetřovatel, když 35 hodin budeme realizovat formou 23 hodin na pracovišti (nemocnice, domovy pro seniory) a 12 hodin výukou ve škole v odborné učebně (vybavena polohovacími lůžky, figurínami apod.) – kdy žáci jsou děleni na skupiny a budou si zkoušet praktické činnosti, ale tato výuka bude proložena i teoretickou částí – výklad učiva k ošetřovatelské péči.
Nebo všechny tyto hodiny musí být realizovány na pracovištích mimo škole?

Praktické vyučování ve zdravotnických oborech lze realizovat také na pracovištích škol nebo školských zařízení určených pro praktickou výuku, v tzv. školních laboratořích.
Je ovšem třeba zvažovat poměr… celá odpověď

Dobrý den, mám dotazy na zřizování a financování oborů vzdělávání, které jsou označeny písmenem E.
1. Pokud jsou zřízené dle §16, odst. 9, ŠZ znamená to, že v doporučení ke vřazení těchto žáků musí být odkaz na § 16 a musí být zařazeni do 3. stupně podpůrných opatření? A toto doporučení musí mít všichni žáci ve třídě?
2. V jakém dokumentu školy je fakt zřízení E oborů zanesen? Je to zřizovací listina školy, nebo nějaký oficiální “formulář”, či souhlas zřizovatele ?
3. Může být obor E zřízen i jinak než dle § 16, např. jako běžná třída s “jinou, jednodušší osnovou”, kam lze přijmout kohokoli?
4. A je-li možné mít E jako běžnou třídu, platí pak, že tam smí v jako kterékoliv jiné třídě být jen 5 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2. a vyššího stupně?
V poslední době se nám stává, že do tříd oborů E jsou přijímáni žáci bez jakéhokoliv doporučení, v září pak vzniká velký tlak na vyšetření v poradně do termínu odevzdání zahajovacího výkazu a ve školách ani vlastně nevědí, jak jsou obory zřízeny.

. Dotaz č. 1 doporučuji konzultovat v sekci pedagogicko-psychologického poradenství NÚV.
2. Dotaz č. 2: Aby jakákoli škola mohla nějaký obor vyučovat, musí mít obor vzdělání a formu výuky (denní, večerní… celá odpověď

Pracujeme na rozšířeném vzdělávání žáků základní školy v oblastti přírodopisu. Po důkladném průzkumu jsme zjistili, že se žáci téměř neučí o ekologii což je vzhledem k dnešním problémům – Globální oteplování, plastové znečištění, úbytek vody apod. velký problém. Chtěli bychom vzdělání žáků v této oblasti rozšířit ideálně přímo v rámci studia přírodopisu, případně alespoň za pomocí workshopů pro učitele.
Náš dotaz tedy zní, co je potřeba proto, aby mohl náš studijní program v oblasti ekologie začít fungovat v rámci legislativy.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále RVP) tuto problematiku zahrnuje jak v rámci průřezového tématu Environmentální výchova, tak i ve vzdělávacím oboru Přírodopis (tematický celek Základy… celá odpověď

Chci se zeptat, jak má řešit žák 5.třídy úlohu pro 2 neznámé, když se neučí řešit soustavy rovnic(test Cermat 2018/ úloha Housky a topinky)?

Zmiňovaná úloha patří mezi úlohy, které lze zařadit v rámci naplňování očekávaného výstupu RVP ZV 1. stupeň 2. období:

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je… celá odpověď


Dobrý den,
moje sestra neudělala maturitu ani po druhém opakování. Studovala obor zdravotní asistent. Je nějaká možnost, aby získala výuční list z oboru ošetřovatel?

Podle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních,
§ 36, odst. i) se odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele získává také “absolvováním 4 ročníků denního studia nebo 5 ročníků… celá odpověď

Pokud je žák s IVP vyučován podle ŠVP pro základní vzdělávání s upravenými výstupy, co se uvádí na vysvědčení?
Jaké je přesné znění formulace, které se píše do kolonky “Vzdělávání se uskutečňovalo podle….”?

Na vysvědčení se do této kolonky napíše název vašeho školního vzdělávacího programu.
V souladu s Informacemi k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017 Čj. MSMT-38204/2016-210… celá odpověď

Žák je za 2.pololetí nehodnocen z několika (nebo dokonce ze všech) předmětů. V červnu tedy dostane vysvědčení, kde je celkové hodnocení “neprospěl”. Pokud se v průběhu srpna a září nedostaví ke klasifikačním zkouškám, bude se mu vystavovat nové vysvědčení, nebo mu zůstane jen to původní z června?
A pokud se mu bude vystavovat nové, změní se na něm jen datum, nebo bude z předmětů hodnocen nedostatečnými?

Podle ustanovení zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), § 53 odstavec (3) “Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.”
Podle… celá odpověď

V rámci studijních účelů pro svou diplomovou práci sháním staré učební plány pro základní a gymnaziální vzdělávání (konkrétně pro období od r. 1945 až do r. 2000). Disponuje Váš ústav těmito materiály?
Konkrétně pro výzkum sháním učebnice dějepisu a zeměpisu, podle kterých se v té době vyučovalo, nevíte, kde by se tyto informace daly sehnat?

Národní ústav pro vzdělávání nedisponuje systematickou archivací učebních dokumentů, ani sběrem vydávaných učebnic. Některé kolekce, zejména z posledních let, jsou tu k dispozici, nelze ale hovořit o úplnosti…. celá odpověď

123456789  další