Otázky a odpovědi

Na této stránce najdete otázky a odpovědi z Konzultačních center NÚV. Pokud potřebujete poradit s tvorbou či výukou podle ŠVP, můžete kontaktovat Konzultační centrum a vyplnit elektronický formulář. Vaše zodpovězená otázka bude na této stránce zobrazena anonymně.

Filtrování otázek a odpovědí


Vyhledávání podle klíčového slova


Mám dotaz ohledně dvou výstupů RVP ZV, které se týkají plaveckého výcviku. Jde konkrétně o TV-5-1-11 a TV-5-1-12. Tyto výstupy jsou zařazeny v rámci RVP v druhém období I. stupně ZŠ. My ovšem pořádáme plavecký kurz pro 1. až 3. ročník. Kam mám tyto výstupy v rámci našeho ŠVP zařadit? Do 1. až 3. ročníku? Nebo je můžu ponechat v 5. ročníku?

U těchto dvou výstupu záleží na Vás, kam si je zařadíte. Některé školy organizují plavání ve 3. a 4. ročníku, proto jsou v RVP zařazeny do druhého období. Pokud je vaše škola bude organizovat pouze v 1…. celá odpověď

Měla bych dotaz ohledně stěhování žáka. Od září k nám do 5. třídy přešla žákyně z vedlejší školy. Řeším problém s informatikou, která se u nás na 1. stupni vyučuje ve 4. ročníku a v bývalé škole v 5. ročníku. Tudíž žákyně nebude mít splněno?

Dle výkladu MŠMT celkové počty vyučovacích hodin v učebním plánu RVP ZV (118 na 1. stupni a 122 na 2. stupni) jsou závazné pro konkrétní školu a její ŠVP. Pokud žák přestoupí z jedné školy na druhou, může… celá odpověď

Můžete mi prosím odpovědět, zda v našem ŠVP je správně uvedeno: pro 1. stupeň předmět Český jazyk, pro 2. stupeň Český jazyk a literatura z oblasti Jazyk a jazyková výchova, obor Český jazyk a literatura?
Na tento „problém“ narazila nová paní ředitelka, proč není i pro 1. stupeň uvedeno Český jazyk a literatura. Dle mého názoru je správně. ŠVP si tvoří škola a rozhoduje tak i o názvu pro předměty. Tak například z oblasti a oboru Člověk a jeho svět máme pro 1. – 3. ročník název předmětu Prvouka. ŠVP prošlo kontrolami a nebyl shledán problém. Dívala jsem se i na švp z okolních škol, a mívají také tento název.

Názvy vyučovacích předmětů ve vašem ŠVP jsou zcela v souladu s doporučeními Manuálu pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání (http://www.nuv.cz/file/188). Z něho vyplývá, že název… celá odpověď

V rámci programu OP VVV vytváříme programy pro pedagogoy a mladé lidi. V podmínkách MŠMT musíme k programu připojit i seznam materiálů vytvořených v rámci OP VK a OP VVV) na dané téma.

Je na stránkách rvp.cz možné filtrovat hledané materiály dle kritéria, že byl vytvořen v rámci těchto operačních programů? Nebo je jakýmkoliv jiným způsobem možné se dostat na vašich stránkách k takovýmto materiálům?

Filtrovat materiály dle tohoto kritéria přímo možné není. Nicméně lze vycházet z toho, že veškeré materiály (články a DUM) s datem vzniku do konce roku 2011 vznikly v rámci projektů Metodika I a Metodika… celá odpověď

V organizaci vytváříme programy v rámci operačního program OP VVVV. Dle podmínek MŠMT musíme ke každému programu dodat seznam materiálů vytvořených v rámci OP VK a OP VVV. Jak se dostaneme k materiálům takto vytvořeným?

Protože se jedná o nárok v rámci operačního programu OP VVV, doporučujeme Vám využít konzultační linku, zřízenou pro tyto účely. Kontakty na ni jsou k dispozici na adrese https://opvvv.msmt.cz/aktualita/konzultacni-linka-pro-vyzvy… celá odpověď

V RVP pro ZUŠ bod 6.5.9. odstavec B) druhá odrážka je popsáno:
“velikost a obsazení hudebních formací , na jejichž činnosti se žáci podílejí v rámci vzdělávání v oblasti hudební interpretace a tvorba, se řídí jejich zaměřením a podmínkami školy, ….”
Znamená to, že není stanoven maximální počet žáků na jednu vyučovací hodinu?
Může být například v Komorní hře (dotace 1 hodina týdně) 12 žáků?
Nebo Souborová hra s 30 žáky mít dotaci pouze 1 hodinu týdně?

Pokud se jedná o předměty (Komorní hra), které vznikly na základě oblasti hudební interpretace a tvorba – kolektivní výuka, RVP ZUV počet žáků ve třídě nestanoví. Ani Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním… celá odpověď

Můžeme na základě páté odrážky odstavce 6.5.9 v RVP pro ZUŠ zřídit zaměření pouze s přípravným studiem určené pro vzdělávání žáků v mateřských školách s dotací pouze jednu hodinu týdně?

RVP ZUV na stránce 32 uvádí – 6.5.1 Přípravné studium (ke vzdělávání v základním studiu I. a II. stupně): „Vzdělávací obsah přípravného studia i způsob jeho organizace a realizace stanoví škola ve svém… celá odpověď

Dobrý den, provádíme revizi ŠVP, chtěli bychom změnit pouze název, co vše pro to musíme udělat?

Můžete vydat nový ŠVP s novým názvem, nebo vytvořit dodatek ke stávajícímu ŠVP, ve kterém popíšete, že od určitého data dochází ke změně v názvu ŠVP. Uvedete původní název s tím, že od uvedeného data… celá odpověď

Jaké vzdělání/kurzy/školení musí mít koordinátor ŠVP?

Kvalifikačním předpoklad pro výkon funkce koordinátora ŠVP stanovuje Vyhláška č. 317/2005 Sb ve znění pozdějších předpisů, § 9, odstavec (1) písmeno b): “Studiem získává jeho absolvent další kvalifikační… celá odpověď

Zajímá mě, jaké úrovně musí dosáhnout podle RVP v dalším cizím jazyce studenti víceletých gymnázií. Máme angličtinu a jako další cizí jazyk od primy 3x týdně španělštinu.

Výstupní úrovně v cizích jazycích ve vzdělávání na gymnáziích vycházejí v RVP pro gymnázia. Úroveň pro první cizí jazyk je B2 (dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a pro další cizí… celá odpověď

123456789  další