Otázky a odpovědi

Na této stránce najdete otázky a odpovědi z Konzultačních center NÚV. Pokud potřebujete poradit s tvorbou či výukou podle ŠVP, můžete kontaktovat Konzultační centrum a vyplnit elektronický formulář. Vaše zodpovězená otázka bude na této stránce zobrazena anonymně.

Filtrování otázek a odpovědí


Vyhledávání podle klíčového slova


Chtěla bych si ověřit, jak by měla probíhat spolupráce kmenové školy se školou při zdravotnickém zařízení při dlouhodobé hospitalizaci žáka?

V případě, že je žák základní nebo střední školy se zdravotním oslabením či dlouhodobě nemocný umístěn ve zdravotnickém zařízení, může být na základě doporučení ošetřujícího lékaře a souhlasu zákonného… celá odpověď

Zajímalo by mne, zda školní výstupy musí být naprosto shodné s očekávanými výstupy v RVP.

Školní (označované někdy také jako dílčí nebo ročníkové) výstupy se s očekávanými výstupy RVP vždy shodovat nemusí. Očekávané výstupy z RVP jsou v osnovách vyučovacích předmětů na úrovni ŠVP distribuovány… celá odpověď

Jak je nahlíženo na splnění povinné školní docházky v případě akcelerovaného vzdělávání nadaného žáka, který opouští ZŠ již po osmi letech vzdělávání? Dokončuje pak povinnou školní docházku na střední škole? A musí střední škola kvůli této skutečnosti nějak upravit ŠVP?

Dle Školského zákona, §36, odst. 1 ” školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku.”

V případě mimořádně nadaného… celá odpověď


Ve které vyhlášce či zákonu bych našla odpověď k této situaci: Třídní učitelka našich čtvrťáků (1. stupeň ZŠ) by si ráda spojila dvě hodiny tělesné výchovy. Má tělocvičnu dost vzdálenou od své učebny Proto, aby byla výuka tohoto předmětu smysluplná, potřebovala by obě hodiny vyučovat v dvouhodinovém bloku.
Je toto přípustné? Nebo musí mít mladší žáci zařazenou tělesnou výchovu alespoň do dvou dnů?

Počet hodin tělesné výchovy je určen především Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání v bodě 7 Rámcový učební plán:
7.2 Poznámky ke vzdělávacím oblastem
Člověk a zdraví
vzdělávací obsah… celá odpověď

Ráda bych získala odpovědi na následující otázky.
1) Počítá se absence na nepovinném předmětu do celkového počtu omluvených (neomluvených) hodin na vysvědčení?
2) Je časová dotace nepovinného předmětu v kompetenci školy? Např. může mít sportovní příprava (nepovin.předmět) časovou dotaci pět hodin týdně?
3) Je možné žáky sportovní třídy označit jako mimořádně nadané žáky? Škola všem žákům sportovní třídy navyšuje povinnou výuku tělesné výchovy, žáci chodí na nepovinný předmět sportovní příprava, který vedou trenéři.

Dobrý den,
K jednotlivým otázkám.
1) Tyto podrobnosti hodnocení žáků upravuje v souhlasu s právními předpisy školní řád. Obvykle školy uvádí ve svých školních řádech, že docházka do nepovinných vyučovacích… celá odpověď

Co je metakognice?

Metakognice je dispozice nahlížet vlastní kognitivní procesy. Úplně jednoduše řečeno, rozumět vlastnímu poznávání, učení; chápat, jak se jedinec učí; co mu v tom pomáhá a co ho brzdí; plánovat si vlastní… celá odpověď

Co znamená v 4.3 v OVU pro MG: žák napodobí situaci s prázdnou množinou (propedeutika 0)

To je poznámka pro učitele, že seznamuje děti také s pojmy nic, nula, žádný. Je to propedeutika pro pochopení čísla 0.

Odpověď zpracována 23. 8. 2018… celá odpověď


V dotazníku POTŘEBY MATEŘSKÝCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015 – 2020 se objevuje pojem “multimédia” (Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, multimédia pro rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti). O co přesně se jedná?

Multimedia jsou spojením textu, obrázků, grafiky, zvuku, animace a videa za účelem zprostředkování specifického druhu informací. Pojmem multimédia se označuje spojení audiovizuálních technických prostředků… celá odpověď

Je možné zapsat do třídní knihy téma, které není uvedeno v ŠVP? Mám na mysli akce jako “Den dětí – sportovní aktivity” nebo “Exkurze – Lidice”. Jsou to akce, které nepořádáme každý rok a které většinou zahrnují žáky 6. – 9. tříd, takže je těžké najít nějaké společné téma z ŠVP.

Stanovení toho, co a jakým způsobem bude zapisováno do třídní knihy, je v kompetenci vedení školy, které v rámci spisového řádu nebo směrnice upravuje vedení dokumentace školy. Neexistuje tedy nějaký obecný… celá odpověď

Pracuji jako učitelka odborného výcviku a tomto roce budu odevzdávat bakalářskou práci. Ke svému výzkumu bych ráda využila své studenty, kteří nejsou zletilí. Chtěla bych se tedy zeptat, zda-li dle GDPR potřebuji nějaký souhlas, abych mohla získané údaje využít do své bakalářské práce?

Záleží na tom, jak hodláte žáky zapojit. Pro použití v bakalářské práci osobní údaje nutné nejsou. Dotazníkové šetření může být anonymní a rovněž tak vyhodnocení dat nevyžaduje uvádění žádných osobních… celá odpověď

předchozí   12345678910  další