Otázky a odpovědi

Na této stránce najdete otázky a odpovědi z Konzultačních center NÚV. Pokud potřebujete poradit s tvorbou či výukou podle ŠVP, můžete kontaktovat Konzultační centrum a vyplnit elektronický formulář. Vaše zodpovězená otázka bude na této stránce zobrazena anonymně.

Filtrování otázek a odpovědí


Vyhledávání podle klíčového slova


Lze prosím skládat povinnou profilovou maturitní zkoušku z předmětu, který byl nabízen pouze nepovinně, resp. jedna hodina jeden rok byla povinně a další tři ve dvou letech nepovinně. Nejednalo se o povinně volitelný předmět, nýbrž skutečně nepovinný, jen pro několik zájemců.

Takové rozhodnutí je v kompetenci ředitele školy. Ředitel školy stanovuje nabídku povinných a nepovinných profilových zkoušek, jejich formu, rozsah a termíny. Počet povinných profilových zkoušek určuje… celá odpověď

Je třeba při změně názvu školy, oficiálně akutalizovat ŠVP, ačkoli neproběhla žádná obsahová změna?

Školní vzdělávací program je významným dokumentem školy. Proto je nezbytné, aby byl v souladu s RVP nejen po obsahové stránce, ale aby byly správně uvedeny i identifikační údaje.

Takovou změnu lze… celá odpověď


Ve školském zákoně je dáno, že žáci mají 5 dní volna před maturitní zkouškou (“svaťák”). Musí to být vždy 5 dní před společnou písemnou částí MZ nebo lze tyto dny zařadit mezi písemnou část a ústní zkoušky?

Podle školského zákona (§81 odst. 7) stanoví termín čerpání volna pro přípravu žáků k maturitní zkoušce ředitel školy. Vzhledem k tomu, že toto volno je určeno pro samostatnou přípravu žáka k maturitní… celá odpověď

Chceme nabídnout našim žákům nový nepovinný předmět NP) s názvem Pohybem ke zdraví, který bude zaměřen na rozvoj pohybových schopností a dovedností žáků s propojením na estetickou výchovu a na oblast zdravého životního stylu. Nepovinný předmět bude doplněn do ŠVP formou dodatku. Tento NP chceme nabídnout žákům všech ročníků školy a budeme jej otevírat pouze v případě dostatečného zájmu ze strany žáků. Pokud zařadíme tento NP do ŠVP od začátku 2018-19, je možné nabídnout účast všem žákům již od 1.9.2018? Nebo je třeba respektovat pravidlo, že žáci mohou studovat pouze podle verze ŠVP, podle níž byli přijati (a např. u žáků 2., 3., 4. ročníků v době jejich přijetí ke studiu ještě tento NP v nabídce tehdy aktuální verze ŠVP nebyl začleněn)? Platí stejná pravidla “náběhu” u nepovinných a volitelných předmětů?

Pravidlo, o němž píšete, se týká vzdělávacího obsahu závazně vymezeného RVP pro gymnázia. Volitelné či nepovinné předměty, jimiž nabídku doplňujete a realizujete profil školy, můžete nabídnout ihned všem… celá odpověď

Obrátila se na mne kolegyně ze střední odborné školy. Dostala za úkol zkontrolovat všechny ŠVP. Kromě jiného také používání zkratek předmětů aj. Narazila na problém při používání názvů RVP a ŠVP. Mají totiž několik oborů a tudíž několik ŠVP. Některé z nich mají jiný název, než je RVP. Chtěla by vědět, kde najde zásady používání těchto názvů, nebo alespoň radu, kde se používá název ŠVP a kde je nutné uvést název oboru – RVP ( víme jen, že na vysvědčení a do třídnice se používá obojí – ŠVP, kód a název oboru.

Postup pro stanovení názvu ŠVP je vysvětlen již v RVP, část 9. Zásady tvorby školního vzdělávacího programu (ŠVP). RVP uvádí v této části, že “název může mít motivační charakter nebo vyjadřovat odborné… celá odpověď

V roce 2015 jsme vydali ŠVP obor Hotelnictví, ve kterém jsme ve 4. ročníku navýšili počet týdenních hodin matematiky ze 3 na 4 ( 1 hodina nad rámec RVP) z důvodu v té době plánované st. maturitní zkoušky z matematiky.
Vzhledem k tomu, že byla povinná zkouška z tohoto předmětu posunuta a žáci vzděláváni dle této veze ŠVP budou ve šk. roce 2018/19 ve 4. ročníku ( zájem o tuto volitelnou zkoušku jen minimální), chtěli bychom pomocí Dodatku k ŠVP tuto jednu hodinu zrušit a vrátit zpět na původní 3 týdně ( v souladu s RVP)
Můj dotaz zní: Lze to takto provést?

Aby byl učební plán dodržen v průběhu celého vzdělávacího cyklu výuky, je třeba vzdělávat žáka podle toho ŠVP, který byl v platnosti v době nástupu žáka do prvního ročníku. Změny zásadního charakteru,… celá odpověď

Je k dispozici nové rámcové rozvržení obsahu vzdělávání v RVP oborů 41-55-H/01 a 23-68-H/01 v souvislosti se změnou počtu hodin matematického vzdělávání od 1.9.2018?

Oba dotazované obory 41-55-H/01 a 23-68-H/01 jsou uvedeny v příloze č.1 k opatření č.6 ministra školství, mládeže a tělovýchovy z 21.prosince 2017, č.j. MSMT-31863/2017-1. Příloha č.2 k tomuto opatření… celá odpověď

Je možno ve Školním vzdělávacím programu ZUŠ zavést jednoleté studijní zaměření Škola malých výtvarníků-ŠMV pro nejmenší děti/pouze 5-ti leté/s jednohodinovou dotací, kde by absolvovali pouze hrou seznámení se základy výtvarné práce a výtvarného jazyka? Posléze, po absolvování ŠMV, by nastoupili do 1.přípravného ročníku základního studia.

ŠMV by muselo být vedeno jako přípravné studium 1.ročník. Přípravné studium je dvouleté, jinak není nárok na dotaci. Žáci by ve vašem návrhu měli přípravné studium 3 roky, a to nelze financovat ze státního… celá odpověď

Můžou maturitní okruhy pro profilovou (školní) část maturitní zkoušky z matematiky obsahovat učivo probíráno pouze v matematickém semináři nikoliv na běžných hodinách matematiky?

Odpověď na Vaši otázku nalezneme ve Školském zákoně:
§ 79
Profilová část maturitní zkoušky
(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet povinných zkoušek pro daný… celá odpověď

Chtěl bych se zeptat na možnosti realizace vzdělávací oblasti “přírodovědné vzdělávání” v učebních oborech (např. v oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník), zda je nutno v ŠVP realizovat všechny oblasti (fyzikální, chemickou, biologickou a ekologickou), či je možnost při dodržení minimálního hodinového rozsahu volby jen některých z těchto oblastí (např. fyzikální a biologické).

Přírodovědné vzdělávání v RVP je členěno na vzdělávací okruhy : fyzikální vzdělávání, chemické vzdělávání, biologické a ekologické vzdělávání.

Na tuto vzdělávací oblast jsou vyčleněny minimálně 3 týdenní… celá odpověď


předchozí   1234567891011  další