Otázky a odpovědi

Na této stránce najdete otázky a odpovědi z Konzultačních center NÚV. Pokud potřebujete poradit s tvorbou či výukou podle ŠVP, můžete kontaktovat Konzultační centrum a vyplnit elektronický formulář. Vaše zodpovězená otázka bude na této stránce zobrazena anonymně.

Filtrování otázek a odpovědí


Vyhledávání podle klíčového slova


Mám 2 dotazy, které se týkají ukázkového návrhu úpravy ŠVP matematiky pro obory H:

1. V návrhu máte v učivu žákovské projekty a písemné práce včetně rozborů. Tento návrh mě zaujal, chtěla bych ho využít, ale nebudou problémy u ČŠI?

2. Ve výsledcích vzdělávání používáte: určí pomocí kalkulátoru, využívá digitální technologie a zdroje informací. S tímto nesouhlasím, zvlášť u žáků, kteří se budou hlásit na nástavby. Při přijímacím řízení nemohou používat ani kalkulátory a ani tabulky.

K Vašim dotazům:

1. a) V didaktice obecně, tedy i v matematice, je zdůrazňován význam žákovských projektů. Na rozdíl od zahraničí u nás ještě nejsou samozřejmou součástí výuky. Jejich metodikou se zabýval… celá odpověď


1, Můj dotaz zní zda za třídní knihu zodpovídá ředitel, nebo učitel daného žáka.
2, Co je priorita vedení třídní knihy? K čemu má vlastně sloužit – protože je to zároveň žákovská knížka pro žáky….
3, Zda musí mít určitou formu, kterou stanoví vedení školy – zda na to existuje zákon.
4, Jestli mi ředitel školy může doslova diktovat, co má být v zápisu TK.
5, Poslední dotaz – kdo zhodnocuje, zda je zápis z TK průkazný či nikoliv.

Zasíláme odpovědi na Vaše dotazy:
Ad 1/ Za vše ve škole zodpovídá ředitel, povinností učitele je TK vyplňovat podle jeho pokynů. Logika věci ale říká, že v tomto případě ředitel školy přenáší, v rámci… celá odpověď

Pokud bychom chtěli na základní škole vyučovat cizí jazyk od třetího ročníku v homogenních skupinách, jaká kritéria musí být pro toto rozdělení žáků splněna?

Organizace výuky je v kompetenci školy, která by měla zohledňovat potřeby žáků, možnosti personálního zabezpečení výuky a efektivní přínos výuky pro žáky.

Dělení žáků do skupin v základním vzdělávání… celá odpověď


Dobrý den, prosím o objasnění, jak vyřešit změnu ŠVP v rámci tabulky hodinových dotací:

Například obor Cukrář měl dosud pouze 3 hodiny Matematiky. Tu čtvrtou mám vzít kde?

Navyšuje se celkový počet hodin (dosud 96 týdenních, 3072 celkem), nebo mám do matematiky přesunout některou z disponibilních hodin (tedy někde jinde ubrat)?

Jak se tato hodina bude vykazovat? Pokud půjde o přesměrování disponibilní hodiny, bude i nadále disponibilní, když je nyní vlastně povinná? (Tedy v RVP např. matematické vzdělávání 4 hodiny místo 3 a disponibilní hodiny 18 hodin místo 19 … nebo nějak jinak).

Jde mi nyní hlavně o formální stránku ŠVP, jak upravit tabulku “Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání”.

Odpověď na tento dotaz je uvedena v Opatření č. 3 ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání H,… celá odpověď

Měla bych dotaz ohledně disponibilních hodin v RVP. Počet je stanoven jako minimální (např. 29), znamená to tedy, že můžeme ještě přidat nějaké disponibilní hodiny nad tento rámec (např. v tomto případě 29 + 2), pokud budou dodrženy všechny ostatní podmínky (např. že týdenní počet hodin za celou dobu vzdělávání odpovídá rozmezí min. a max. počtu, totéž pro počet týdnů v jednotlivých ročnících atd.)? Nebo je počet disponibilních hodin uvedených v RVP maximálně možný?

Všechny časové dotace v RVP jsou stanoveny jako minimální včetně celkového počtu vyučovacích hodin. Tyto minimální počty hodin jsou nepodkročitelné. Pokud chce škola navýšit časovou dotaci pro některé… celá odpověď

Můj dotaz se týká teoretické výuky TEV pro necvičící v rozsahu 1 hodina týdně. Tato hodina nemá vlastní tématický plán ani není zahrnuta v ŠVP.

Nevím však, zda-li je to tak správně, zda máme mít vypracovaný tématický plán, zda má být tato hodina začleněna do ŠVP tak, aby bylo vše v souladu s předpisy pro případnou školní inspekci.

Pokud se týká žáků osvobozených z výuky tělesné výchovy ze zdravotních důvodů, měla by jim být nabídnuta kompenzace formou tzv. zdravotní tělesné výchovy. I když místo TV mají nějaký teoretický předmět… celá odpověď

Dobrý den,
na základě čeho se stanovuje počet týdnů pro jednotlivé ročníky ve výuce? Jde mi hlavně o počet týdnů pro 4. ročník.

Na stránkách

http://www.nuv.cz/t/metodika-faq

píšete:

2) Co se mění?
“Minimální počet vyučovacích hodin matematiky v oborech M a L0 (obory vzdělání s maturitní zkouškou) byl stanoven na 10 hodin v týdenním přepočtu, tj. na 320 celkových hodin za celou dobu vzdělávání (vztaženo k rámcovému rozvržení učiva pro žáky denní formy vzdělávání).”

Ve vzorových ŠVP uvedených na stránce

http://www.nuv.cz/t/opatreni-metodika

se uvažuje s počtem 32 týdnů matematiky (a zřejmě i potom ostatních předmětů) pro všechny ročníky studia. Vůbec se tam neuvažuje s tím, že ty 4. ročníky končí podstatně dříve než ty nižší. Těch 32 týdnů v tom 4. ročníku tam dle mého názoru a názoru dalších kolegů nelze realizovat…

Stejný problém je i u učebních oborů, kdy je také ve všech ročnících stejný počet týdnů 32…

My si při tvorbě vlastního ŠVP samozřejmě můžeme ty týdny v matematice nějak upravit sami, např. na 33-33-33-27 a splníme minimální počet hodin odučených za studium a stihneme i ten 4. ročník, ale problém nastane u předmětů, které se vyučují pouze ve 4. ročníku a tam samozřejmě takový přesun udělat nemůžeme, protože bych v tom předmětu nesplnili požadovaný počet odučených hodin za 4. ročník, který by byl shora stanoven na výše uvedených 32 týdnů (kterých jsem se ani pro ten 4. ročník nedopočítala), nestíhali jsme to teď ani pro 30 týdnů…

Uvažujete nějak o tom, že byste snížili minimální počet hodin pro jednotlivé předměty – kvůli tomu 4. ročníku oproti předchozí verzi RVP (která byla vytvořena v době, kdy se ještě maturovalo koncem května a začátkem června)?

Minimální počty hodin pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obsahové okruhy v RVP se snižovat nebudou. nebude se snižovat ani celkový počet hodin za studium uvedený v RVP, který je zároveň podkladem pro… celá odpověď

Zajímalo by mě, zda je pravda, že ve školním roce 2020/2021, kdy bude povinná maturita z matematiky na gymnáziích a lyceích, žáci středních odborných škol nemají u maturity možnost zvolit mezi cizím jazykem a matematikou (jako teď), ale všichni musí maturovat z cizího jazyka?

Máte pravdu, že od roku 2020/2021 budou všechny obory vzdělání povinně maturovat z cizího jazyka (bez možnosti volby u oborů vzdělání mimo gymnázií a lyceí). Vlivem nařízení vlády došlo k posunutí povinné… celá odpověď

V roce 2010 byl vydán RVP pro tanec – pro konzervatoř. Od kdy musela konzervatoř začít nejpozději vyučovat podle vlastního ŠVP?

Podle § 185 odst. 1 školského zákona musí škola začít vyučovat podle ŠVP nejpozději po uplynutí 2 let od vydání RVP…. celá odpověď

Jeden z našich oborů vzdělání s maturitní zkouškou je obor Podnikání( RVP Podnikání). Ve stanovených profilových zkouškách je dáno, že nejméně dvě zkoušky musí být z oblasti odborného vzdělávání a jedna musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou mat. práce a její obhajoby. My máme jednu z těchto zkoušek nazvanou Praktická zkouška z odborných předmětů. Studenti při ní písemně vypracovávají celý komplexní příklad (zahrnuta ekonomika, účetnictví atd.). Má se tedy do přihlášky k MZ psát zkušební předmět- Praktická zk. z odborných předmětů a do kolonky – konané formou – praktické zkoušky nebo písemné zkoušky? Už jsme na to slyšeli několik názorů a značně se liší. Jak je to tedy správně?

Na toto není nikde předpis. Praktická i písemná zkouška jsou jedny z forem profilové části maturitní zkoušky (§79, odst.4 ŠZ). Podle ŠZ může jít také o kombinaci dvou nebo i více forem. V daném případě… celá odpověď

předchozí   12345678910111213  další