Otázky a odpovědi

Na této stránce najdete otázky a odpovědi z Konzultačních center NÚV. Pokud potřebujete poradit s tvorbou či výukou podle ŠVP, můžete kontaktovat Konzultační centrum a vyplnit elektronický formulář. Vaše zodpovězená otázka bude na této stránce zobrazena anonymně.

Filtrování otázek a odpovědí


Vyhledávání podle klíčového slova


Můj dotaz se týká teoretické výuky TEV pro necvičící v rozsahu 1 hodina týdně. Tato hodina nemá vlastní tématický plán ani není zahrnuta v ŠVP.

Nevím však, zda-li je to tak správně, zda máme mít vypracovaný tématický plán, zda má být tato hodina začleněna do ŠVP tak, aby bylo vše v souladu s předpisy pro případnou školní inspekci.

Pokud se týká žáků osvobozených z výuky tělesné výchovy ze zdravotních důvodů, měla by jim být nabídnuta kompenzace formou tzv. zdravotní tělesné výchovy. I když místo TV mají nějaký teoretický předmět… celá odpověď

Dobrý den,
na základě čeho se stanovuje počet týdnů pro jednotlivé ročníky ve výuce? Jde mi hlavně o počet týdnů pro 4. ročník.

Na stránkách

http://www.nuv.cz/t/metodika-faq

píšete:

2) Co se mění?
“Minimální počet vyučovacích hodin matematiky v oborech M a L0 (obory vzdělání s maturitní zkouškou) byl stanoven na 10 hodin v týdenním přepočtu, tj. na 320 celkových hodin za celou dobu vzdělávání (vztaženo k rámcovému rozvržení učiva pro žáky denní formy vzdělávání).”

Ve vzorových ŠVP uvedených na stránce

http://www.nuv.cz/t/opatreni-metodika

se uvažuje s počtem 32 týdnů matematiky (a zřejmě i potom ostatních předmětů) pro všechny ročníky studia. Vůbec se tam neuvažuje s tím, že ty 4. ročníky končí podstatně dříve než ty nižší. Těch 32 týdnů v tom 4. ročníku tam dle mého názoru a názoru dalších kolegů nelze realizovat…

Stejný problém je i u učebních oborů, kdy je také ve všech ročnících stejný počet týdnů 32…

My si při tvorbě vlastního ŠVP samozřejmě můžeme ty týdny v matematice nějak upravit sami, např. na 33-33-33-27 a splníme minimální počet hodin odučených za studium a stihneme i ten 4. ročník, ale problém nastane u předmětů, které se vyučují pouze ve 4. ročníku a tam samozřejmě takový přesun udělat nemůžeme, protože bych v tom předmětu nesplnili požadovaný počet odučených hodin za 4. ročník, který by byl shora stanoven na výše uvedených 32 týdnů (kterých jsem se ani pro ten 4. ročník nedopočítala), nestíhali jsme to teď ani pro 30 týdnů…

Uvažujete nějak o tom, že byste snížili minimální počet hodin pro jednotlivé předměty – kvůli tomu 4. ročníku oproti předchozí verzi RVP (která byla vytvořena v době, kdy se ještě maturovalo koncem května a začátkem června)?

Minimální počty hodin pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obsahové okruhy v RVP se snižovat nebudou. nebude se snižovat ani celkový počet hodin za studium uvedený v RVP, který je zároveň podkladem pro… celá odpověď

Zajímalo by mě, zda je pravda, že ve školním roce 2020/2021, kdy bude povinná maturita z matematiky na gymnáziích a lyceích, žáci středních odborných škol nemají u maturity možnost zvolit mezi cizím jazykem a matematikou (jako teď), ale všichni musí maturovat z cizího jazyka?

Máte pravdu, že od roku 2020/2021 budou všechny obory vzdělání povinně maturovat z cizího jazyka (bez možnosti volby u oborů vzdělání mimo gymnázií a lyceí). Vlivem nařízení vlády došlo k posunutí povinné… celá odpověď

V roce 2010 byl vydán RVP pro tanec – pro konzervatoř. Od kdy musela konzervatoř začít nejpozději vyučovat podle vlastního ŠVP?

Podle § 185 odst. 1 školského zákona musí škola začít vyučovat podle ŠVP nejpozději po uplynutí 2 let od vydání RVP…. celá odpověď

Jeden z našich oborů vzdělání s maturitní zkouškou je obor Podnikání( RVP Podnikání). Ve stanovených profilových zkouškách je dáno, že nejméně dvě zkoušky musí být z oblasti odborného vzdělávání a jedna musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou mat. práce a její obhajoby. My máme jednu z těchto zkoušek nazvanou Praktická zkouška z odborných předmětů. Studenti při ní písemně vypracovávají celý komplexní příklad (zahrnuta ekonomika, účetnictví atd.). Má se tedy do přihlášky k MZ psát zkušební předmět- Praktická zk. z odborných předmětů a do kolonky – konané formou – praktické zkoušky nebo písemné zkoušky? Už jsme na to slyšeli několik názorů a značně se liší. Jak je to tedy správně?

Na toto není nikde předpis. Praktická i písemná zkouška jsou jedny z forem profilové části maturitní zkoušky (§79, odst.4 ŠZ). Podle ŠZ může jít také o kombinaci dvou nebo i více forem. V daném případě… celá odpověď

Můj syn nedokončil střední odbornou školu. Nyní pracuje. Hledám informace o možnosti studovat dálkově nějaký učební obor od školního roku 2018/2019.
Můžete mi poradit, kde hledat přehled všech možností?

Doporučujeme podívat se na portál Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce www.infoabsolvent.cz. Zde můžete získat informace o povolání a všech oborech vzdělání, které pro příští školní… celá odpověď

V rámci oprav ŠVP se s kolegou nemůžeme shodnout na obsahovém výkladu následujícího odstavce v RVP, který se týká týdenní hodinové dotace na okruh Přírodovědné vzdělávání. V rámcovém rozvržení obsahu vzdělávání je jako minimální týdenní dotace na tento okruh stanoveno 6 hodin a v poznámkách je uvedeno:

“Přírodovědné vzdělávání ve ŠVP vychází z varianty A fyzikální složky a z varianty B chemické složky v RVP. Z důvodu specifických potřeb oboru se fyzikální složce vzdělávání věnují z RVP stanoveného minimálního počtu týdenních vyučovacích hodin 3 týdenní hodiny.” (RVP 18-20-M/01 Informační technologie a další technické obory – Strojírenství, Mechanik elektrotechnik…)

Dle jednoho výkladu to znamená, že na fyzikální složku vzdělávání připadají právě tři hodiny, přičemž na chemické vzdělávání a biologické a ekologické vzdělávání tím pádem připadají zbylé tři hodiny. Pokud chceme posilovat fyzikální vzdělávání na 4 hodiny, musíme čerpat z disponibilních hodin a 3 hodiny souhrnně na biologii, ekologii a chemii musíme zachovat.

Kolega však namítá (a dokládá to mimo jiné učebními plány náhodně získanými z internetu u ostatních škol), že 3 hodiny fyziky jsou minimální povinná týdenní dotace a že je možné plán učiva stanovit v rámci povinných 6 hodin na 2 hodiny biologické a ekologické vzdělávání a chemické vzdělávání souhrnně, a 4 hodiny fyziky.

RVP stanoví minimální počty povinných vyučovacích hodin, které jsou nepodkročitelné. Tyto minimální časové dotace lze v ŠVP navýšit z disponibilních hodin – viz poznámka č. 2 k Rámcovému rozvržení obsahu… celá odpověď

Chtěl jsem požádat o malinkou konkretizaci refrénu: při řešení úloh žák účelně využívá digitální technologie a zdroje informací. Třeba při řešení rovnic. Stačí jen ťuknout, věřím, že takto nasměrován dokáži věc patřičně rozvinout i do ostatních tematických celků.

Cílem tohoto, jak říkáte “refrénu”, není, aby učitel povinně vyučoval ICT. Jedná se zde o ukázání žákům takové možnosti softwaru, který je pro danou oblast nejvhodnější. Není nutné vyučovat celou kapitolu… celá odpověď

Ráda bych se zeptala na nějaké tipy na pomůcky-speciální učebnice nebo počítačové aplikace pro nadaného žáka 5. ročníku ZŠ v oblasti matematiky a prostorového uvažování.Můžete nám poradit, kde máme hledat?

Konkrétní náměty pro rozvoj nadání naleznete např. v publikaci Rozvíjíme matematické nadání žáků – náměty pro 1. stupeň ZŠ(/. Využít lze také přehled metodických materiálů na webu talentovani.cz (http://talentovani.cz/metodicke-ma… celá odpověď

PROSÍM O INFORMACI, ZDA V OBORU AGROPODNIKÁNÍ (41-41-M/01) A OBORU EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (16-01-M/01) MUSÍ BÝT VYUČOVÁNY DVA CIZÍ JAZYKY. A POKUD ANO, TAK MNE JEŠTĚ ZAJÍMÁ, ZDA MUSÍ BÝT DVA CIZÍ JAZYKY VŽDY V 1,2,3,4. ROČNÍKU, NEBO JE MOŽNÉ JINÉ ROZLOŽENÍ.

V RVP obou oborů vzdělání – Agropodnikání i Ekologie a životní prostředí je v tabulce Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání uvedeno: cizí jazyk – 10 (320) hodin. Z toho vyplývá, že se jedná o výuku jednoho… celá odpověď

předchozí   12345678910111213  další