Otázky a odpovědi

Na této stránce najdete otázky a odpovědi z Konzultačních center NÚV. Pokud potřebujete poradit s tvorbou či výukou podle ŠVP, můžete kontaktovat Konzultační centrum a vyplnit elektronický formulář. Vaše zodpovězená otázka bude na této stránce zobrazena anonymně.

Filtrování otázek a odpovědí


Vyhledávání podle klíčového slova


Chci se zeptat, zda středoškolák je žák nebo student, a kde je to zakotveno.

Pojem žák se ve školském zákoně používá pro označení vzdělávajících se v základním a středním vzdělávání, označení student pro vzdělávající se na VOŠ.
Tudíž středoškolák je žák, a to bez ohledu na věk;… celá odpověď

Tematický okruh Svět práce je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a vzhledem k jeho zaměření na výběr budoucího povolání je vhodné jej řadit do nejvyšších ročníků 2. stupně,(závazný pro 8. a 9. ročník). Znamená to, že tento okruh musím probírat v 8. i 9. ročníku, nebo stačí pouze v 9. ročníku?

Závazný pro 8. a 9. ročník znamená, že tematický okruh je nutné rozložit do obou ročníků. Nezavazuje to školu realizovat tento tematický okruh pokaždé celý školní rok, jinými slovy je možné ho realizovat… celá odpověď

Ráda bych měla bližší představu o vydání nových RVP v souvislosti s účiností zákona 201/2017 Sb. od 1. 9. 2017. Konkrétně mě zajímá § 37 Odborná způsobilost k výkonu povolání maséra ve zdravotnictví a nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví.

Předpokládá se, že RVP pro nové obory vzdělání Masér ve zdravotnictví, nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví a Praktická sestra budou vydány příští rok s platností od 1. září 2018. Předpokladem… celá odpověď

Dne 1.1.2014 došlo ke sloučení naší ZŠ se školou praktickou. Od té doby se potýkáme se “sjednocením” ŠVP. Dle posledních změn RVP by se i tyto děti měly vzdělávat podle platného RVP, tedy v souladu s naším ŠVP. Je možné pro třídy speciálního oboru upravit učební plán tak, že disponibilní časová dotace by byla využita jinak než ve třídách běžných? Měli bychom tedy dva různé učební plány v rámci jedné školy.

Ano, toto možné je.
Pro třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona je možné v souladu s podkapitolou 8.2 RVP ZV vypracovat školní vzdělávací program (ŠVP) např. s jiným nastavením disponibilní… celá odpověď

Hovořili jsme s vedením školy o názvu našeho ŠVP – nějak se s ním po těch letech nedokážeme úplně ztotožnit. Je vůbec možnost tento název změnit (případně jaké další věci jsou s tím spojené)?

Název ŠVP je povinnou součástí struktury stanovené v RVP ZV. Dalším doporučeným údajem je motivační název ŠVP. Pokud se týká názvu ŠVP, není na něm celkem vzato nic k ztotožňování. Vychází z toho, že je… celá odpověď

Chtěla jsem se zeptat, kdo je oprávněn v mateřské škole k podání léku (Diazepam)v případě epileptického záchvatu u integrovaného dítěte.

Učitelé v mateřské škole jsou oprávněni podat lék dítěti v případě život ohrožující situace, pokud tomu předchází dohoda s rodiči – pravděpodobně po projednání s lékařem rodiče učitele informují o možnosti… celá odpověď

Obracím se na vás z pozice koordinátora ŠVP v souvislosti s uveřejněním opatření ministra, kterými se mění RVP oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří – červen 2017. Účinnost opatření, která se týkají oborů na naší škole je z dokumentu určena od 1. 9. 2017. Znamená to, že i změny ŠVP musí být provedeny k tomuto datu? Mám na mysli administrativní zpracování formou dodatku k ŠVP.

V posledním článku každého Opatření jsou uvedeny dva termíny:
a) Od kdy Opatření nabývá účinnosti,
b) Do kdy školy uvedou svůj ŠVP do souladu s uvedeným Opatřením, resp. s upravenými RVP.
Informaci… celá odpověď

Lze při vzdělávání žáka s kombinací postižení vzdělávaného dle ŠVP zpracovaného dle Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá provést následující úpravu obsahu vzdělávání? Lze ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací okruh Cizí jazyk nahradit Vzdělávací oblastí Odborné činnosti Vzdělávací okruhy Odborné obory podle zaměření školy?

RVP pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá ve své kapitole 11 stanovuje: “Při poskytování podpůrných opatření je možné zohlednit také § 67 odst. 2 ŠZ, který uvádí, že ředitel školy může ze závažných… celá odpověď

Chtěli bychom změnit ŠVP a zajímalo by nás, zda je možné tyto změny uplatnit i pro třídy, které již na škole studují. Jednalo by se
1. o přidání nového předmětu ve 3. ročníku,
2. změnu počtu hodin současného předmětu od 2. ročníku.
Všechny změny by byly v souladu s RVP.

Úpravy ŠVP jsou v kompetenci ředitele/ředitelky školy.
Změny v ŠVP, zvl. v učebním plánu, se obvykle provádějí počínaje 1. ročníkem, ve vyšších ročnících pouze je-li to nezbytně nutné. Je třeba zvážit,… celá odpověď

Od 1. září 2017 nastoupí na naše gymnázium studentka se zrakovým postižením, stupeň podpory č.4. Škola v součinnosti se SPC zpracuje IVP a náš dotaz se týká úpravy obsahu vzdělávání. Kdo stanoví rozsah učiva, resp. definuje úlevy (geometrie, laboratorní práce atp.)? Existuje metodický pokyn pro minimální výstupy vzdělání v jednotlivých předmětech, zejména matematiky, ze které bude konat povinnou maturitní zkoušku?

Podpůrné opatření spočívající v úpravě obsahu a výstupů vzdělávání realizuje škola vždy na základě doporučení školského poradenského zařízení. Školské poradenské pracoviště po komunikaci se školou stanovuje… celá odpověď

předchozí   1234567891011121314  další