Otázky a odpovědi

Na této stránce najdete otázky a odpovědi z Konzultačních center NÚV. Pokud potřebujete poradit s tvorbou či výukou podle ŠVP, můžete kontaktovat Konzultační centrum a vyplnit elektronický formulář. Vaše zodpovězená otázka bude na této stránce zobrazena anonymně.

Filtrování otázek a odpovědí


Vyhledávání podle klíčového slova


Ráda bych si upřesnila, zda je nutné mít v ŠVP podle RVP 64-41-L/51 Podnikání zařazen nějaký přírodovědný předmět. Podle poznámky k rámcovému rozvržení obsahu výuky (str.43) to vypadá, že to není nutné, pokud máme v ŠVP zahrnuté alespoň dvě jiné volitelné vzdělávací oblasti.

Přírodovědné vzdělávání představuje volitelnou vzdělávací oblast, která může být do ŠVP zařazena a dále rozpracována. Pokud škola do svého školního vzdělávacího programu zařadí vzdělávací oblast Přírodovědné… celá odpověď

V ŠVP máme praxi rozdělenou do třetího a čtvrtého ročníku. Chceme ji přesunout celou do třetího ročníku. Je nutné měnit celý ŠVP, nebo stačí dodatek? Je možné, aby případný dodatek byl platný už pro následující třeťáky?

V tomto případě se nejedná o zásadní změnu, proto lze úpravu schválit formou dodatku s účinností od 1. září 2017…. celá odpověď

V současnosti na naší škole (čtyřleté a osmileté gymnázium) probíhá diskuse o klasifikaci ročníkových prací. Jeden z diskutujících navrhl zařadit tyto práce do našeho ŠVP a klasifikovat je v samostatném povinně volitelném předmětu nazvaném pracovně “Ročníková práce”. Tento “předmět” by samozřejmě neměl hodinovou dotaci ani by ho nikdo “nevyučoval”, protože studenty by při tvorbě práce vedl zvolený vyučující v rámci svého předmětu a konzultačních hodin.
Nikde jsem nenašel stanovisko k takové situaci a chtěl bych se tedy zeptat, zda je možné zařadit do ŠVP předmět bez hodinové dotace a který bude uveden na vysvědčení.

Ročníková či závěrečná práce je primárně způsob hodnocení žáka, tedy výchovná a vzdělávací strategie učitele, nikoliv vyučovací předmět zaměřený na transformaci určitého vzdělávacího obsahu do žákových… celá odpověď

RVP je členěn na vzdělávací oblasti, které mají přiděleny minimální počet vyučovacích hodin. Je možné na lyceu spojit do jedné maturitní zkoušky předměty z různých vzdělávacích oblastí? (Konkrétně z odborného vzdělávání – somatologie a přírodovědného vzdělávání – biologie)?
Žák lycea musí alespoň jednu zkoušku konat z odborných předmětů – je tímto předmětem vždy předmět z oblasti odborné vzdělávání, nebo může ŘŠ označit jako odborný kterýkoli předmět z jiné vzdělávací oblasti?

Za oblast odborného vzdělávání se v oboru vzdělání zdravotnické lyceum považují Zdraví a klinika nemocí a Propedeutika, protože obor má za cíl poskytnout žákům orientaci přípravu pro další studium zdravotnických… celá odpověď

V RVP je stanovena pro žáky lycea odborná praxe v rozsahu minimálně 2 týdny. Musí tato praxe vycházet z předmětů v oblasti odborné vzdělávání nebo může navazovat na jiné oblasti vzdělávání (konkrétně přírodovědné)?

Cílem odborné praxe je posílit profesní orientaci žáků v souladu s cílem oboru vzdělání. Ve zdravotnickém lyceu to znamená prioritně přípravu žáků k dalšímu vzdělávání zdravotnických nelékařských i lékařských… celá odpověď

Je povinností(a od kdy) mít vypracovaný ŠVP pro Domov mládeže? A od kdy musí být v ŠVP doplněna finanční gramotnost?

a) Povinnost vypracovat ŠVP pro školské ubytovací zařízení – domov mládeže vyplývá ze školského zákona §5 odst. 2, kde je také popsán jeho obsah. Protože ŠVP pro domov mládeže se neváže na RVP, není… celá odpověď

Rád bych se informoval, jakým způsobem by mohla naše společnost začít spolupracovat se školami. Jednalo by se o poskytování stáže či praxe.

Odkazujeme Vás na materiály, které byly vytvořeny v projektu Pospolu. Jsou k dispozici zde a týkají se toho, jak spolupráci navázat a co firmě přináší- např. daňové úlevy apod. a tedy co by mělo zajímat… celá odpověď

Je možno iniciovat vznik nového RVP? Pokud ano, co je nutno učinit a jak postupovat?
Konkrétně se jedná o zřízení tříletého učebního oboru H jako alternativy k velmi problematickému oboru L.

Existující varianta:
69 Osobní a provozní služby
69-41-L/01 Kosmetické služby
Nová alternativa:
69 Osobní a provozní služby
například: 69-41-H/01 Kosmetička

Základní podmínkou pro tvorbu RVP je existence povolání, na které vzdělávací program připravuje.Každé RVP musí připravovat na výkon alespoň jednoho povolání.
Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje… celá odpověď

Jaké jsou povinné úpravy v ŠVP odborných středních škol týkající se inkluze?

Na webu MŠMT nebo NÚV – Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (SOV) je zveřejněno opatření ministryně školství k úpravám RVP SOV. Podle tohoto opatření a nové kapitoly RVP Vzdělávání… celá odpověď

Učím prvním rokem “Základy společenských věd”. Jednu hodinu týdně máme v třídě vždy společnou a jednu dělenou na dvě skupiny (semináře).
Chci se zeptat, zda předmět a seminář mohou mít společné ŠVP, nebo je nutné vypracovat ŠVP pro předmět a seminář zvlášť (přestože tematické okruhy jsou zcela stejné)?
Zajímá mě také, zda je možné známky ze semináře evidovat jako součást známkování samotného předmětu (tak aby na vysvědčení byla pouze jedna známka ze ZSV a nikoliv dvě)?

Rozhodující je, jak máte předmět Základy společenských věd uveden v učebním plánu ŠVP.

Jestliže ho tam máte uveden způsobem: 1 hodina týdně výuka (název konkrétního vyučovacího předmětu) + 1 hod. týdně… celá odpověď


předchozí   12345678910111213141516  další