Filtrování otázek a odpovědí


Vyhledávání podle klíčového slova

K probíhajícím úpravám ŠVP mám dva dotazy: 1) Přejdeme-li na nové ŠVP od 1.9. 2021 zahrnující informatiku pro 6. třídu a všechny úpravy dle nového ŠVP, bude na 2. stupni logicky platit pro nastupující 6. třídu. 7. - 9. třída by měla dojet buď staré nebo a to je naše otázka - mohla by \"jet\" podle nového s tím, že by k němu byl schválen dodatek, který by reflektoval, že předchozích 6 let se učili podle jiného ŠVP, tj. neměli tolik hodin informatiky apod? 2.) Jak má správně takový dodatek k ŠVP? Jakou má mít podobu, povinné údaje, strukturu? Lze někde najít nějaký vzorový, případně počítáte s zveřejněním nějakých \"vzorových\"?

Dobrý den, posíláme odpovědi na Vaše dotazy. ad 1) Váš postup by byl v pořádku v obou případech, neboť změny ŠVP neprobíhají z vlastní iniciativy školy, ale změny v RVP. Pokud bude k ŠVP přiložen... Zobrazit celou odpověď

Rád bych se zeptal v souvislosti s revizí RVP pro ZV na úpravu ŠVP. Pokud pro získání hodin pro předmět informatika nebudeme ubírat z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda (např. fyziky) a hodláme tím pádem učit dál např. i zákony síly (např. setrvačnost), bude nutné v ŠVP toto učivo označit jako rozšiřující? Já chápu jako rozšiřující učivo takové, které volím na základě složení třídy, časových dispozicích a aktuálních možnostech (např. tematicky k projektovému dni), ČŠI chápe jako rozšiřující učivo všechno učivo, které je nad rámec RVP a údajně se hodnocení takového učiva nesmí projevit v hodnocení na vysvědčení. Proto bych v tom chtěl mít jasno.

K Vašim dotazům Vám sdělujeme: Upravený RVP ZV publikovaný v lednu 2021 byl připraven se záměrem umožnit využívání digitálních technologií ve výuce a při této příležitosti dílčími úpravami ve vybraných... Zobrazit celou odpověď

Ráda bych se zeptala na hodnocení rozšiřujícího učiva. Diskuze vznikla nad matematikou v 9. ročníku - lomené výrazy a funkce. Pokud učivo máme zahrnuto (základ řešení, seznámení) v ŠVP, pracujeme s ním v celém ročníku (jistě je to nadstavba k RVP), musíme mít učivo označené jako rozšiřující? Pokud ano a bude součástí probíraného učiva pro celou třídu, můžeme hodnotit a zahrnout hodnocení do celkového např. pololetního hodnocení?

Je zcela na vás, jak si očekávané výstupy v ŠVP označíte a v podstatě co si nad rámec uvedený v RVP do něj vložíte. Pokud např. lomené výrazy máte uvedeny v ŠVP, mohou být součástí hodnocení. Toto je... Zobrazit celou odpověď

Chtěla bych se zeptat, jestli když upravíme ŠVP, které by platilo od 1. září 2021, musí ho před tím schválit školská rada?

Ano, podle §130 a odst. 1c) §132 Školského zákona 561/2004 Sb. v pozdějším znění a kapitoly 11 RVP ZV (Zásady pro zpracování, vyhodnocování a úpravy školního vzdělávacího programu) je školská rada orgánem,... Zobrazit celou odpověď

Můj dotaz se týká podoby maturitního vysvědčení. V ministerských podkladech týkajících se poslední změny to není explicitně uvedeno, a pro mnohé žáky je to klíčové kritérium. DOTAZ: V případě, že se žák rozhodne nematurovat z nově nepovinných předmětů v profilové části (čjl a cj), bude se jeho celkový průměr počítat pouze ze zbylých (tedy dvou profilových) předmětů? A to hlavní: bude na tomto rozhodnutí nějak záviset možnost získat vyznamenání?

Celkové hodnocení na vysvědčení o maturitní zkoušce se dle stávající platné legislativy opatřením obecné povahy nezměnilo. Platí tedy, že se počítá ze všech povinných zkoušek uvedených na tomto vysvědčení. Z... Zobrazit celou odpověď

Dobrý den, rádi bychom od nového školního roku 2021-2022 vyučovali dle nového upraveného ŠVP ve všech ročnících. Jak vyřešit problém s druhým cizím jazykem v budoucím devátém ročníku, kde by žáci nesplnili časovou dotaci 6 hodin na druhém stupni ZŠ? Absolvovali by pouze 3 hodiny v 8.ročníku dle současného ŠVP = letos a 2 hodiny dle upraveného ŠVP v 9.ročníku. Obsah učiva by byl redukován minimálně a žáci by splnili všechny povinné očekávané výstupy na 2.stupni ZŠ.

V RVP ZV i nadále zůstává v učebním plánu zachována povinná hodinová dotace pro Další cizí jazyk (6 hodin). Snížení této hodinové dotace není možné, tzn. že i nadále musí žáci v 9. ročníku mít výuku Dalšího... Zobrazit celou odpověď

Je možné přesunout obsah učiva finanční gramotnost ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, z oboru výchova k občanství, do samostatného předmětu finanční gramotnost a zařadit ho do stejného ročníku jako výchovu k občanství (která by už učivo finanční gramotnosti neobsahovala), oba předměty by měly hodinovou dotaci?

Ano, přesun vzdělávacího obsahu finanční gramotnosti do samostatného předmětu je možný. Tento předmět (finanční gramotnost) je možné realizovat ve stejném ročníku jako předmět Výchova k občanství (ve kterém... Zobrazit celou odpověď

Pokud současné 1. a 2. třída najedou od 1.9. na nové ŠVP s redukovanou oblastí Člověk a jeho svět, bude vadit, pokud v předešlých letech v rámci tehdejšího ŠVP byla oblast probírána šířeji?

ŠVP rozpracovává očekávané výstupy stanovené RVP ZV do jednotlivých ročníků tak, aby byly postupně naplňovány a tím vytváří závazný vzdělávací obsah pro danou školu. „Hloubka a šířka“ tohoto vzdělávacího... Zobrazit celou odpověď

Jako koordinátor ŠVP se na Vás obracím s prosbou o radu. Naše škola již řadu let využívá digitální technologie a to již od 1. ročníku ZŠ. Proto zvažujeme zavedení informatiky již od 1. ročníku buď formou hodiny týdně v rámci ČJ nebo vytvořením nového předmětu. Je možné vytvořit pro 1. - 3. ročník nový předmět a nazvat ho Informatika nebo zvolit jiný název. Je to vůbec přípustné?

Dobrý den, v RVP ZV není uvedeno, jak se předměty, které si škola vytvoří na základě charakteristik vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů, mají jmenovat. Pokud si škola vytvoří předměty s názvy... Zobrazit celou odpověď

V rámci diskuse nad podobou ŠVP informatiky pro nižší gymnázium řešíme otázku, zda je možné učivo kancelářských aplikací (Word, Excel, PowerPoint) ponechat v předmětu informatika, pokud najdeme dostatečnou hodinovou dotaci pro to, aby se kromě výstupů nového RVP odučilo i toto.

Učivo nad rámec určený RVP a jeho distribuce je plně v kompetenci školy. V rámci diskuse však doporučujeme zohlednit i výstupy nové Digitální kompetence, kterých je vhodné dosahovat i v jiných předmětech... Zobrazit celou odpověď

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  další