Filtrování otázek a odpovědí


Vyhledávání podle klíčového slova

Na naší základní škole plánujeme nakupovat nové učebnice. Učím fyziku a matematiku, rád bych používal učebnice, které nabízí zajímavé fyzikální experimenty a nápady k bádání, zapojení moderních technologií a celkově podporují práci s informacemi a gramotnosti žáků. Máte doporučení na konkrétní učebnice z fyziky a matematiky?

Každá škola má své ŠVP, odrážející její specifika, a i to je významný faktor ovlivňující výběr učebnic. Doporučujeme vám vyžádat si od vydavatelství nebo knihkupců předložení aktuálních učebnic i s výhledem... Zobrazit celou odpověď

Rád bych zapojil do své výuky čtenářskou gramotnost. Jsem učitelem na základní škole, druhý stupeň, fyzika. Můžete mi prosím poradit nějakou cestu, jak začít?

Jsme velmi rádi, že se jako učitel fyziky zajímáte o rozvoj čtenářské gramotnosti u svých žáků. Základní informace nejen o čtenářské, ale i matematické a digitální gramotnosti naleznete na webových... Zobrazit celou odpověď

Dobrý den, obracím se s prosbou o radu, jak postupovat v případě zařazení předmětu speciálně pedagogické péče do ŠVP, jaké jsou možnosti, jestli se něco s novou vyhláškou změnilo. Pracujeme na úpravách ŠVP ve škole, kde chce ředitelka školy doplnit a upřesnit i výuku tohoto předmětu. Děkuji za odpověď.

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1.1. 2020 ve své příloze č. 1 zpřesnila možnosti realizace podpůrného opatření spočívajícího ve výuce předmětů speciálně pedagogické péče... Zobrazit celou odpověď

PPUČ pracuje se čtenářskou, matematickou a digitální gramotností, ale ČŠI pracuje s pojmem Informační gramotnost (https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Ostatn%C3%AD/Soubor_indikatoru_procesu_rozvoje_IG.pdf) Takže můj dotaz zní - jak je to s IG? V RVP není, ale zřejmě se jí máme ve škole cíleně zabývat. Je IG nějaké "nadtéma", se kterým pracuje ČŠI, ale ostatní dokumenty ani PPUČ ne? Trochu nerozumím tomu, proč je v tomto nejednota a proč se tedy IG na školách zkoumá (jako nějaký strukturovaný pojem), ačkoli v RVP není.

Projekt PPUČ pracuje s digitální gramotností (DG) a informatickým myšlením (IM). Informační gramotnost je pojem širší než digitální gramotnost. Odlišnosti těchto pojmů jsou rozklíčovatelné přes jejich... Zobrazit celou odpověď

Můj dotaz se týká výuky předmětu Informatika.Podle RVP je minimální časová dotace 4 hodiny.Tak to máme i my. Uvažujeme ale o změně. Na internetu jsem našla příklady ŠVP, kde učili Informatiku jako samostatný předmět 2 hodiny a zbytek měli "rozprostřen" do dalších předmětů, kde se využívaly praktické dovednosti, jako je tvorba prezentací, tabulek, e-learning. Je to opravdu možné?

Ano, to je možné. RVP výstupy ze vzdělávací oblasti / oboru "Informační a komunikační technologie" budete naplňovat nejen v "Informatice", ale i v dalších vyučovacích předmětech. Zpracováváte-li ŠVP... Zobrazit celou odpověď

Obracím se na vás s několika dotazy a budu ráda za vaši dopomoc. Ze dvou PPP v naší lokalitě jsme dostali zcela protichůdné informace, proto si dovoluji požádat o konzultaci a názor vás. 1. Vzdělávání dětí - cizinců: Konkrétně jsme řešili případ, kdy dítě italských rodičů, primární jazyk je italština, mělo ukončeno 3.ročník v mezinárodní italské ZŠ. Následně přešlo k nám do školy a bylo zjištěno, že úroveň českého jazyka odpovídala 1.- 2.třídě (dle objektivního posouzení a vyšetření). Dle vyjádření jedné PPP není možné zařadit dítě do nižšího - v tomto případě 2. ročníku, má-li již ukončený 3.ročník, ani když je to v zájmu dítěte a rodiče by s tímto postupem souhlasili. Jediný navrhovaný postup byl nechat žákyni opakovat 4.ročník, pokud nároky nezvládne. Druhá PPP (soukromá) tvrdila, že je v kompetenci ředitele školy zařadit takové dítě při přijímání i do nižšího ročníku. Jaký je tedy správný postup? Existuje ještě nějaká jiná možnost? 2. Rozhodnutí o vzdělávání podle IVP: opět máme nejednotné informace. Jedna PPP tvrdí, že ředitel musí rodičům vydat souhlas se vzděláváním dítěte dle IVP, jiní poradenští pracovníci uvádějí, že již dva roky toto není nezbytné - dle nich stačí pouze doporučení ze ŠPP a souhlas rodičů. 3. Předmět speciálně pedogogické péče: může být tento předmět zařazen pro dané žáky do rozvrhu hodin? Mohou si speciální pedagogové brát žáky, kteří mají doporučen předmět speciálně pedagogické péče, v daný čas z konkrétní vyučovací hodiny a pracovat s nimi individuálně(např. v rozvrhu hodin má třída matematiku, ale žák se SVP má v této době předmět speciálně pedagogické péče)?

1. Z dotazu nevyplývá, jak a kým byla žákyně testována a ani, zda se jednalo o testování znalosti češtiny jako cizího (druhého jazyka) nebo bylo pouze ověřováno, zda naplňuje očekávané výstupy učení vzdělávacího... Zobrazit celou odpověď

Měla bych dotaz ohledně gramotností. Finanční gramotnost má svůj revidovaný standard, který MŮŽE (ale ještě nutně nemusí) být zapracován do ŠVP ještě před novou revizí RVP. http://www.nuv.cz/standard-fg Chápu správně? Ostatní gramotnosti jsou na tom jak? K nim se nemusí ŠVP nijak vyjadřovat (ve smyslu jak s nimi pracuje), protože ještě nemají žádný závazný standard, tematickou osnovu či formulované výstupy z pohledu žáka?

Závazným východiskem pro tvorbu ŠVP je příslušný rámcový vzdělávací program. V případě základního vzdělávání tedy RVP ZV. Dobře je to vidět právě na Standardu finanční gramotnosti. Ten sloužil jako vodítko... Zobrazit celou odpověď

Našla jsem článek z roku 2012 a chtěla jsem se zeptat, jaká je platná legislativa k tomuto tématu letos: Mají být nějak témata ochrany člověka zapracovány do ŠVP?

Pro zapracování očekávaných výstupů do ŠVP je závazný RVP ZV. Na 1. stupni se jedná o VO Člověk a jeho svět – tematický okruh Člověk a jeho zdraví; na 2. stupni o VO Člověk a zdraví, vzdělávací obor Výchova... Zobrazit celou odpověď

Ráda bych se informovala na možnost vyučování více ročníku pohromadě na druhém stupni ZŠ. Na naší škole bychom rádi zavedli hodiny pro nadané žáky (např. jedna hodina ČJ a jedna hodina M týdně), kde by v hodině byli vždy nadaní žáci z celého stupně. Je možné takto vzdělávat i žáky na druhém stupni, nebo nám to legislativa neumožňuje?

Možnosti vytváření skupin napříč ročníky specifikuje §5 Vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění účinném od 1. 9. 2018 do 31. 8.... Zobrazit celou odpověď

Mám dotaz ohledně dvou výstupů RVP ZV, které se týkají plaveckého výcviku. Jde konkrétně o TV-5-1-11 a TV-5-1-12. Tyto výstupy jsou zařazeny v rámci RVP v druhém období I. stupně ZŠ. My ovšem pořádáme plavecký kurz pro 1. až 3. ročník. Kam mám tyto výstupy v rámci našeho ŠVP zařadit? Do 1. až 3. ročníku? Nebo je můžu ponechat v 5. ročníku?

U těchto dvou výstupu záleží na Vás, kam si je zařadíte. Některé školy organizují plavání ve 3. a 4. ročníku, proto jsou v RVP zařazeny do druhého období. Pokud je vaše škola bude organizovat pouze v 1.... Zobrazit celou odpověď

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  další