Newsletter 7–8/2021


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 7–8, červenec–srpen 2021

Podívejte se na vybrané záznamy online setkání, která proběhla ve školním roce 2020/2021

 

Rozcvičky a hry ve výuce matematiky

Také přemýšlíte o tom, jak pro matematiku získat děti, které s ní tak trochu bojují? Jak rozvíjet u dětí matematické a logické myšlení zábavnou formou? Lektorka: Štěpánka Baierlová.

Psychohygiena rodiče pro 21. století

Letošní školní rok byl náročný nejen pro učitele a žáky, ale také pro rodiče. Jak se vyhnout stresovým situacím? Jak pracovat s relaxačními metodami? Lektor: Mgr. Roman Pešek.

Prevence a řešení problémového chování ve škole

Setkání se zaměřilo na obvyklé příčiny a spouštěče problémového chování u žáků základní školy (porucha autistického spektra, porucha chování, ADHD, intaktní jedinci). Také jsme se věnovali prevenci afektů a možnostem jejich krizového řešení. Lektor: Mgr. et Bc. Julius Bittmann.

Příklady praxe vzdělávání žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami

Představili jsme si postupy, jak rozlišovat vzdělávací potřeby žáků v heterogenní třídě, jak je zohledňovat při přípravě a realizaci výuky. Součástí webináře bylo i představení konkrétních výukových metod, které respektují odlišné potřeby žáků a využívají diferencovaný přístup v řízení učebních činností žáků. Lektor: Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) ve škole i doma

Stěžejní část webináře tvořily praktické zkušenosti při práci s dětmi s ADHD, a to jak z pohledu pedagoga, tak i terapeuta a rodiče, ale i dítěte. Lektorka: Mgr. Jana Divoká.

Hodnocení v předškolním vzdělávání

Proč používat formativní hodnocení v mateřské škole a co tím dítě získá? Co potřebuje umět a znát učitel v mateřské škole, aby dokázal efektivně uplatňovat principy a techniky formativního hodnocení? Jak poskytovat dětem srozumitelnou zpětnou vazbu? Umíme vést děti k vzájemnému učení a sebehodnocení? Lektorky: Mgr. Alena Kroupová, Mgr. Jana Smolková.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

Nástroje pro rozvoj vědecké gramotnosti: kvalitativní studentský výzkum na střední škole (1. část)
autor: Michal Černý

Příspěvek se zaměřuje na nástroje pro práci s rozhovory a videem. Nabízí aplikace pro přepis a kódování rozhovorů nebo videa. Cílem článku je dát učiteli k dispozici přehled aplikací, které může použít pro rozvoj odborného bádání u svých studentů.

Nebezpečná „lehkost“ novinového titulku
autor: Adam Cvik, spoluautor: Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D.

Aktivita se zaměřuje na rozbor titulků článků, příspěvků a blogů nejen v tištěné verzi, ale především v digitálním prostředí. Cílem je na základě rozboru odhalit autorův záměr a pojmenovat prvky, jimiž se daný titulek snaží oslovit čtenáře.

Byla jedna básnička
autor: Kateřina Filkova

Poezie rozvíjí u dětí rytmické cítění.  Seznamování s poezií má vycházet z prožitkového a situačního učení. Nezastupitelná je i role pohybu.

Meandry – mizející tvary
autor: Petr Tišl

Materiál podporuje výuku tématu hydrosféra. Žáci jsou vedeni k jednoduché úvaze nad možností výpočtu stupně meandrovitosti, využívají mapový portál k vyhledávání předem nastíněné situace a aktivitu aplikují na vlastních příkladech. Práce probíhá ve skupinách. V závěrečné diskusi žáci hodnotí pod dohledem učitele výsledky práce své i ostatních skupin.

RLC obvod, impedance – interaktivní webová stránka
autor: Ing. Jitka Vlčková

Materiál umožňuje interaktivně měnit hodnoty součástek RLC a frekvence, na základě těchto hodnot se vypočítá celková impedance a její jalová složka a rezonanční frekvence.

Základy psaní 4
autor: Mgr. Jarmila Hájková

Prezentace a pracovní listy na téma změna velikosti, barvy a druhu písma. Vhodné pro žáky s lehkým mentálním postižením.

Podpora práce učitelů (PPUČ)

Pro učitele předškolního a základního vzdělávání vznikly čtyři publikace s konkrétními náměty do výuky, s kterými mohou u dětí a žáků rozvíjet čtenářskou, matematickou nebo digitální gramotnost. Jedná se o sborník pro první stupeň základní školy a tři publikace pro předškolní, prvostupňové a druhostupňové vzdělávání.

Jednotlivé publikace pro konkrétní stupně vzdělání najdete na webových stránkách kampaně Gramotnosti.pro život (gramotnosti.pro).

geralt. Pixabay.com: [online]. [cit. 2021-06-24]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.
com/illustrations/letters-school-learn-alphabet-abc-3704026/>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785