Informace
GDPR

Já (dále jen „Subjekt osobních údajů”) uděluji souhlas Národnímu pedagogickému institutu České republiky, se sídlem Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČO 00022179 (dále jen „Správce”), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení”) zpracovával a uchovával mé osobní údaje, a to za následujících podmínek. Osobní údaje, které budou evidovány a zpracovávány: jméno; příjmení; e-mailová adresa. V případě, že subjekt údajů dobrovolně vloží ke svému profilu svoji fotografii, bude navíc zpracováván i tento údaj.

Účelem zpracování a uchování osobních údajů na základě tohoto souhlasu je vytvoření a možnost přihlášení uživatele k uživatelskému profilu, což jej následně opravňuje ovlivňovat nebo vytvářet obsah Metodického portálu RVP.CZ. Osobní údaje jsou též zpracovány a uchovávány za účelem rozesílky newsletteru Metodického portálu RVP.CZ na uvedenou e-mailovou adresu. Osobní údaje budou zpřístupněny výlučně osobám pověřeným Správcem k jejich zpracování a k bezpečnému uchování.

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu fungování webu Metodického portálu RVP.CZ, případně do odvolání souhlasu Subjektem osobních údajů. Tento souhlas je možné bezplatně odvolat písemně na adresu Správce. Po případném odvolání souhlasu Subjektem osobních údajů nebude nadále Správce poskytovat plnění uvedené agendy. Uživatelský profil Subjektu osobních údajů bude blokován, nebude již přístupný a osobní údaje již nebudou nadále zpracovávány. Subjekt osobních údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování, uchovávání a ochraně osobních údajů, a že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a přesné a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt osobních údajů byl též poučen v souladu s Nařízením o všech svých právech, zejména právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu/výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování a vznesení námitky proti jejich zpracování.

Ochrana soukromí a osobních údajů (1)

1.1 Ustanovení těchto podmínek nevylučují ani nijak neomezují odpovědnost provozovatele nakládat s osobními údaji podle platných právních předpisů a dodržovat všechna právní ustanovení vztahující se k ochraně soukromí a nakládání s osobními údaji.

1.2 Informace vztahující se k působnosti Národního pedagogického institutu České republiky jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti. 

Zpracování osobních údajů klientů, pracovníků a spolupracovníků Národního pedagogického institutu České republiky se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1.3 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Národní pedagogický institut České republiky, IČ: 45768455, (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou: Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1 (centrální pracoviště), e-mail: sekretariat@npicr.cz, telefon: +420 222 122 112.

1.4 Osobními údaji se rozumějí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.5 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Dr. Ing. Luboš Sychra, pracoviště MŠMT, Karmelitská 529/5, Praha 1, telefon: 234 814 303, e-mail: gdpr@msmt.cz.

Sazebník úhrad nákladů za pořízení informace

Národní pedagogický institut České republiky v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydává tento sazebník úhrad nákladů za pořízení informací. 

Jednotlivé sazby odpovídají sazebníku MŠMT z 10. 11. 2015, č.j. MSMT–35275/2015–1. Sazebník úhrad Národního pedagogického institutu České republiky naleznete na https://www.nidv.cz/o-nas/zakon-o-informacich-a-gdpr.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.6 Správce zpracovává osobní údaje, které jste poskytl/a při registraci pověřené osobě správce.

1.7 Správce zpracovává osobní údaje nezbytné k vytvoření Vašeho uživatelského účtu.

Účel zpracování osobních údajů

1.8 Účelem zpracování a uchování osobních údajů na základě uděleného souhlasu je vytvoření a možnost přihlášení uživatele k uživatelskému profilu, což jej následně opravňuje ovlivňovat nebo vytvářet obsah Metodického portálu RVP.CZ. Osobní údaje jsou též zpracovány a uchovávány za účelem rozesílky newsletteru Metodického portálu RVP.CZ na uvedenou e-mailovou adresu.

1.9 Ze strany správce dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

1.10 Správce uchovává osobní údaje po dobu fungování webu Metodického portálu RVP.CZ.

1.11 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů

1.12 Ze strany Správce nedochází k předávání Vašich osobních údajů jiným příjemcům.

1.13 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

1.14 Za podmínek stanovených v GDPR máte 

a. právo na přístup k Vašim osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

b. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, 

c. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 

d. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

e. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.15 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „úřad“) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. 

Kontaktní údaje úřadu jsou: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111 (Ústředna).

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.16 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.

1.17 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.

1.18 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení oblasti Ochrana soukromí a osobních údajů

1.19 Předáním Vašich osobních údajů osobě pověřené správcem potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.

1.20 Poskytovatel webového portálu si vyhrazuje právo změny těchto podmínek užívání.

1.21 Udělený souhlas lze subjektem kdykoliv odvolat písemně na adresu Správce. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který byl souhlas se zpracováním osobních údajů udělen. Písemné odvolání souhlasu musí umožňovat Správci jednoznačně a prokazatelně identifikovat Subjekt, který souhlas odvolává.