Nejčastější dotazy | rvp.cz
Informace
Nejčastější dotazy

Publikace článků na Metodickém portálu RVP.CZ vám přináší mnoho výhod. Tyto výhody lze shrnout do tří oblastí: 

Osobní rozvoj 

 • Motivace k nacházení nových informací podporujících všeobecný rozhled 
 • Zdokonalování se v technice psaní a získávání zkušeností i v jiných oblastech souvisejících s tvorbou materiálů 

Profesní rozvoj 

 • Sdílení zkušeností 
 • Realizace nápadů ve výuce 
 • Získávání nových poznatků 
 • Publikační činnost – ISSN 
 • Celoživotní vzdělávání 
 • Nové informace (zkušenost, praxe, metodika, zahraničí, aktuality…) 

Bonusy 

 • Prestiž prostřednictvím publikování na Metodickém portálu RVP.CZ 
 • Prezentace vlastní práce 
 • Zpětná vazba – recenzní řízení 

Metodický portál RVP.CZ nabízí příležitost pro každého, kdo má chuť podělit se o své zkušenosti z pedagogické praxe. Uvítáme praktické a teoretické články z oblasti vzdělávání (modul Články) a materiály k okamžitému využití do výuky (modul Materiály do výuky). 

Vaše příspěvky se mohou věnovat těmto tématům: 

Používání inovativních metod a forem práce ve výuce podle ŠVP 

 • konkrétní způsoby realizace výuky průřezových témat 
 • zajímavé a osvědčené tipy pro výuku pomocí školních projektů 

Podpora aktivit jednotlivých vzdělávacích oborů 

 • náměty pro výuku konkrétního vzdělávacího oboru 
 • integrované vyučovací předměty 

Pomoc při zpracování a realizaci výuky podle ŠVP 

 • ukázky částí ŠVP 

Zkušenosti z různých oblastí edukačního procesu ve škole 

 • autoevaluační činnost školy 
 • způsoby hodnocení žáků 
 • klima školy 
 • práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • podněty k rozvoji nadaných žáků 

Registraci provedete na adrese https://profil-new.rvp.cz/registrace. Jestli jste již registrovaní, ke svému profilu se přihlásíte přes odkaz https://profil-new.rvp.cz/prihlaseni.

Pro vstup do svého administračního prostředí v modulu Články použijte adresu http://clanky.rvp.cz/wp-admin, pro vstup do administračního prostředí v modulu Materiály do výuky odkaz https://dum.rvp.cz/admin/index.html. Autorem se stáváte ve chvíli, kdy je vám na Metodickém portálu RVP.CZ uveřejněn první příspěvek.

Většina příspěvků v modulu Články a Materiály do výuky prochází obsahovou recenzí, kterou zajišťují odborní recenzenti z praxe i akademických institucí. Na konci recenzního řízení projde článek jazykovou korekturou a editací. 

Systém recenzního řízení garantuje kvalitu příspěvků v těchto modulech nejen z hlediska obsahu, ale i míry inovace v oblasti vzdělávání. Ke zvyšování kvality a využitelnosti příspěvků přispívá také hodnocení uživatelů portálu – ti mají možnost vlastním hodnocením (prostřednictvím hvězdiček a komentářů) poskytnout autorovi zpětnou vazbu. 

Vkládání příspěvků v modulu Články a DUM je založeno na vyplňování kolonek z přednastavených možností. K orientaci v nabízených položkách slouží nápovědy. Po vyplnění všech povinných položek, po vytvoření a uložení příspěvku jej předáte ke schválení. Dalším krokem je posouzení vhodnosti příspěvku pro Metodický portál RVP.CZ, dodržení autorských práv a úplnost článku z formálního a grafického hlediska. Když je vše v pořádku, je článek předán recenzentovi. 

Pokud recenzent doporučí publikaci bez připomínek, příspěvek putuje k editorům k jazykové korektuře a editaci. Následně je koordinátorem modulu publikován. V případě, že příspěvek v některých parametrech nevyhovuje požadavkům Metodického portálu RVP.CZ, je autor vyzván k jeho úpravě. Upravený příspěvek autor vrátí znovu k recenznímu řízení a celý proces se opakuje. Připomínkování příspěvku se může opakovat maximálně třikrát. V případě, že materiál nevyhovuje požadavkům modulu Články a DUM, ale svým charakterem patří jinam, bude autorovi nabídnuta možnost publikování materiálu v jiných modulech Metodického portálu RVP.CZ (např. EMA). 

Všechny kroky od vložení příspěvku až po jeho publikaci může autor průběžně sledovat v rámci svého přihlášení v administračním rozhraní. O všech událostech je autor současně informován prostřednictvím automatizovaných e-mailů. 

Standardní doba od vložení článku do editačního prostředí po jeho uveřejnění na Metodickém portálu RVP.CZ se pohybuje v závislosti na předchozích bodech v rozmezí jednoho až šesti měsíců.

Aktuálně nejsou příspěvky finančně odměňovány. Výjimku tvoří vyžádaná témata (autoři byli osloveni zaměstnanci Metodického portálu RVP.CZ) či texty / seriály článků k podpoře projektů pod vedením Metodického portálu RVP.CZ. Udělení odměny a její výši navrhuje vedoucí Metodického portálu RVP.CZ, schvaluje jí vedení Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR) a není předmětem jednání.

Případný honorář je proplácen formou licenční autorské smlouvy. Autor musí dohodu stvrdit svým podpisem a zaslat na adresu NPI ČR: Pavla Topičová, Metodický portál RVP.CZ, Národní pedagogický institut České republiky, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 – Hostivař. Převod smluvené částky na účet autora proběhne v nejbližším možném výplatním termínu NPI ČR.

 • Články (https://clanky.rvp.cz/) – metodicko-didaktické příspěvky textového charakteru 
 • Materiály do výuky (https://dum.rvp.cz/index.html) – konkrétní příprava do vyučovacích hodin formou digitálního učebního materiálu
 • Blogy (https://blogy.rvp.cz/) – prostor pro sdílení myšlenek prostřednictvím tvorby vlastního online prostředí

Materiály v modulech Články, Blogy a většina příspěvků v modulu AudioVideo Metodického portálu RVP.CZ jsou publikovány pod licencí Creative Commons – CC BY-NC-ND 3.0 CZ (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/). 

Všechny další materiály publikované na Metodickém portálu RVP.CZ, mimo modul E-learning a vybrané příspěvky modulu AudioVideo, jsou publikovány pod licencí Creative Commons – CC BY-NC-SA 3.0 CZ (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/). 

Materiály publikované v modulu E-learning a vybrané příspěvky v modulu AudioVideo se řídí běžnými podmínkami stanovenými autorským zákonem (Autorský zákon č. 121/2000).

Metodický portál RVP.CZ se hlásí k dodržování autorských práv ve všech jeho částech. Snažíme se v maximální možné míře dodržovat autorský zákon č. 121/2000 Sb. Každý, kdo chce publikovat na portálu, musí zajistit, že jeho materiál neobsahuje autorsky nezaručené části.

Autor proto při publikování zaručuje, že jeho materiál:  

 • neobsahuje převzaté části cizího textu, které nejsou citovány,  
 • není kompilátem jiného autorského textu,  
 • uvádí literaturu, ze které čerpal,  
 • použil obrazovou, audio a video dokumentaci tak, že neporušuje autorský zákon.  

Zde uvádíme pravidla, kterými se musí autor při publikování na Metodickém portálu RVP.CZ řídit.

Nevíte, jak se stát autorem? Nevyznáte se v editačním prostředí? Nevíte, jak zařadit Váš příspěvek? Nevíte, co se s vaším příspěvkem děje? Máte připomínky, dotazy či další podněty k Metodickému portálu RVP.CZ? Obraťte se na naše redaktory: 

 • Klára Hránková  

klara.hrankova@npi.cz 

+420 274 022 410 

 • Ivo Krobot 

ivo.krobot@npi.cz 

+420 274 022 614 

Pro zodpovězení dotazů k výuce, školnímu vzdělávacímu programu, standardům aj. použijte Konzultační centrum NPI ČR na této adrese: https://kc.rvp.cz/.