Informace
Pravidla užívání

1. Váš vztah s Metodickým portálem RVP.CZ

1.1 Používání služeb a internetových stránek Metodického portálu RVP.CZ provozovaného Národním pedagogickým institutem České republiky (dále jen provozovatel) na adrese https://rvp.cz se řídí podmínkami smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem. V tomto dokumentu je vysvětleno, v čem smluvní vztah spočívá, a jsou zde stanoveny některé podmínky smluvního vztahu.

1.2 Nebude-li písemně dohodnuto jinak, pak váš smluvní vztah s provozovatelem bude vždy tvořen podmínkami stanovenými v tomto dokumentu.

1.3 Tento dokument tvoří právně závaznou dohodu mezi vámi a provozovatelem ve vztahu k vašemu užívání služeb poskytovaných provozovatelem. Proto je nutné se s těmito podmínkami seznámit. Tyto závazné podmínky smluvního vztahu jsou v tomto dokumentu označovány společně jen jako „Podmínky“.

2. Souhlas s Podmínkami

2.1 Abyste mohl/a používat stránky Metodického portálu RVP.CZ, musíte nejprve vyjádřit souhlas s Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nemůžete jej používat.

2.2 Souhlas s Podmínkami lze vyjádřit:

a) kliknutím na tlačítko představující souhlas a přistoupení k Podmínkám, pokud tato možnost je součástí uživatelského rozhraní části Metodického portálu,

b) tím, že začnete Metodický portál RVP.CZ skutečně používat. V takovém případě berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provozovatel vaše používání Metodického portálu RVP.CZ považuje za projev vašeho souhlasu s Podmínkami od okamžiku, kdy jej začnete skutečně používat.

3. Poskytování služeb provozovatelem

3.1 Metodický portál RVP.CZ své služby inovuje. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že podoba a povaha služeb, které vám provozovatel bude poskytovat, se může změnit, aniž byste o tom byl/a předem informován/a.

3.2 V rámci těchto inovací berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provozovatel může (trvale nebo dočasně) přestat poskytovat služby (nebo některé jejich prvky nebo některé funkce v rámci služeb), a to výhradně podle vlastního uvážení a bez povinnosti vás o tom předem informovat.

3.3 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě, že vám provozovatel znemožní přístup k vašemu uživatelskému účtu, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, k nastavení vašeho uživatelského účtu ani souborům či jinému obsahu, který tvoří součást vašeho uživatelského účtu.

3.4 Berete na vědomí, že provozovatel může kdykoliv a bez předešlého oznámení redakčně či korektorsky zasáhnout do jakékoliv části zveřejněných částí Metodického portálu RVP.CZ, popřípadě má právo bez dalšího vysvětlení odepřít uveřejnění obsahu, nebo jej kdykoliv smazat bez udání důvodů.

3.5 Metodický portál RVP.CZ garantuje obsahovou a didaktickou správnost materiálů publikovaných v modulech Materiály do výuky, Články. U některých dříve publikovaných materiálů doporučujeme zkontrolovat jejich aktuálnost.

3.6 Přednostní publikování příspěvků je možné pouze na vyžádání a po dohodě s redakcí Metodického portálu RVP.CZ.

4. Používání služeb

4.1 Pro přístup k některým službám může být nezbytné poskytnutí vašich údajů (např. osobních nebo kontaktních údajů) v rámci registrace pro používání dané služby nebo jako podmínka pro další používání dané služby. Zavazujete se, že veškeré údaje, které provozovateli při registraci sdělíte, budou vždy přesné, správné a aktuální.

4.2 Zavazujete se, že budete služby používat pouze k účelům, které jsou dovoleny podle Podmínek a jakýchkoliv platných právních předpisů a obecně přijímaných postupů, směrnic či zásad dle jurisdikce České republiky.

4.3 Souhlasíte s tím, že nebudete činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby (nebo servery a sítě, které jsou připojené ke službám).

4.4 Souhlasíte s tím, že nebudete služby poskytované provozovatelem za jakýmkoliv účelem prodávat, obchodovat s nimi ani zprostředkovávat jejich prodej.

4.5 Souhlasíte s tím, že za jakékoliv případné porušení svých povinností vyplývajících z těchto Podmínek a za případné následky takového porušení (včetně ztráty nebo škody, kterou tím může provozovatel utrpět) ponesete výhradní odpovědnost vy.

5. Hesla a zabezpečení vašeho uživatelského účtu

5.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za zachování utajení hesel vztahujících se k jakýmkoliv uživatelským účtům, které budete používat pro přístup ke službám.

5.2 Souhlasíte proto s tím, že ponesete výhradní odpovědnost vůči provozovateli za všechno, co bude učiněno prostřednictvím vašeho uživatelského účtu.

6. Ochrana soukromí a osobních údajů

6.1 Ustanovení těchto podmínek nevylučují ani nijak neomezují odpovědnost provozovatele nakládat s osobními údaji podle platných právních předpisů a dodržovat všechna právní ustanovení vztahující se k ochraně soukromí a nakládání s osobními údaji.

6.2 Informace vztahující se k působnosti Národního pedagogického institutu České republiky jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti. 

Zpracování osobních údajů klientů, pracovníků a spolupracovníků Národního pedagogického institutu České republiky se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6.3 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Národní pedagogický institut České republiky, IČ: 45768455, (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou: Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1 (centrální pracoviště), e-mail: sekretariat@npicr.cz, telefon: +420 222 122 112.

6.4 Osobními údaji se rozumějí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

6.5 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Dr. Ing. Luboš Sychra, pracoviště MŠMT, Karmelitská 529/5, Praha 1, telefon: 234 814 303, e-mail: gdpr@msmt.cz.

Sazebník úhrad nákladů za pořízení informace

Národní pedagogický institut České republiky v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydává tento sazebník úhrad nákladů za pořízení informací. 

Jednotlivé sazby odpovídají sazebníku MŠMT z 10. 11. 2015, č.j. MSMT–35275/2015–1. Sazebník úhrad Národního pedagogického institutu České republiky naleznete na https://www.nidv.cz/o-nas/zakon-o-informacich-a-gdpr.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

6.6 Správce zpracovává osobní údaje, které jste poskytl/a při registraci pověřené osobě správce.

6.7 Správce zpracovává osobní údaje nezbytné k vytvoření Vašeho uživatelského účtu.

Účel zpracování osobních údajů

6.8 Účelem zpracování a uchování osobních údajů na základě uděleného souhlasu je vytvoření a možnost přihlášení uživatele k uživatelskému profilu, což jej následně opravňuje ovlivňovat nebo vytvářet obsah Metodického portálu RVP.CZ. Osobní údaje jsou též zpracovány a uchovávány za účelem rozesílky newsletteru Metodického portálu RVP.CZ na uvedenou e-mailovou adresu.

6.9 Ze strany správce dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

6.10 Správce uchovává osobní údaje po dobu fungování webu Metodického portálu RVP.CZ.

6.11 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů

6.12 Ze strany Správce nedochází k předávání Vašich osobních údajů jiným příjemcům.

6.13 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

6.14 Za podmínek stanovených v GDPR máte 

a. právo na přístup k Vašim osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

b. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, 

c. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 

d. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

e. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

6.15 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „úřad“) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. 

Kontaktní údaje úřadu jsou: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111 (Ústředna).

Podmínky zabezpečení osobních údajů

6.16 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.

6.17 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.

6.18 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení oblasti Ochrana soukromí a osobních údajů

6.19 Předáním Vašich osobních údajů osobě pověřené správcem potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.

6.20 Poskytovatel webového portálu si vyhrazuje právo změny těchto podmínek užívání.

6.21 Udělený souhlas lze subjektem kdykoliv odvolat písemně na adresu Správce. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který byl souhlas se zpracováním osobních údajů udělen. Písemné odvolání souhlasu musí umožňovat Správci jednoznačně a prokazatelně identifikovat Subjekt, který souhlas odvolává.