Informace
Garance obsahu

Metodický portál RVP.CZ garantuje v modulech Materiály do výuky a Odborné články obsahovou a didaktickou správnost publikovaných příspěvků, které procházejí odborným recenzním řízením a jazykovou korekturou. Výsledkem hodnocení je počet hvězdiček, který bude uveden u příspěvku – 5 výjimečné, 4 velmi dobré, 3 dobré, 2 průměrné, 1 použitelné. Recenzovány nejsou příspěvky, u kterých je zajištěna garance obsahu: příspěvky odborníků z NPI ČR, projektové či jiné ověřené výstupy. 

Hodnocení v modulu Odborné články 

KVALITATIVNÍ UKAZATELE 

Originalita díla

 • článek je nestandardní, novátorský 
 • článek je nápaditý, využívá moderní metody a podporuje využití moderních technologií, aktivně zapojuje žáky, obsahuje netypické způsoby hodnocení apod. 

Kvalita a náročnost zpracování 

 • článek je velmi kvalitně technicky zpracován 
 • článek je čtivě a dobře napsán 
 • článek obsahuje pracně zpracované grafy, tabulky a jiné materiály 
 • článek obsahuje náročně zpracované ukázky (netradiční propojení, zahraniční literatura aj.) 

Obtížnost zpracovaného okruhu 

 • článek obsahuje složitá a aktuální témata 

FORMÁLNÍ UKAZATELE 

Metadatový popis 

 • anotace, klíčová slova 
 • článek obsahuje všechny uvedené části RVP 

Autorská práva 

 • autorská práva jsou ošetřena 
 • citace jsou uvedeny dle platných norem 

Didaktická vhodnost článku 

 • obsahuje vhodné formy a metody práce – formy i metody jsou v souladu s obsahem 
 • obsahuje netradiční (inovativní, aktivizační) metody práce 
 • popisuje a vhodně vysvětluje použité metody, nebo jejich specifické použití 
 • obsahuje vhodné aktivity vzhledem k věku dítěte/žáka 
 • popisuje vhodnou strukturu hodiny (např. dodržení pravidla EUR / Evokace – Uvědomění – Reflexe) 
 • popisuje vhodné použití přiměřených a dostupných pomůcek (finanční a jiná dostupnost) 
 • dodržuje pravidla oborových didaktik a další didaktická pravidla (vyváženost, načasování aj.) 
 • obsahuje kvalitní autorovu reflexi vyzkoušení hodiny (projektu, aktivity apod.) v praxi 

Obsahová (faktická) správnost 

 • obsah odpovídá zvolené tematice 
 • neobsahuje faktické chyby 
 • obsahuje vyvážené pohledy a výklady sporných míst tématu 
 • obsah je adekvátní věku dítěte/žáka 
 • kvantita koresponduje s kvalitou článku 
 • je srozumitelný cílové skupině 
 • je přínosný pro pedagogickou praxi 
 • není v rozporu s aktuálním poznáním daného oboru 
 • není v rozporu s deklarovanými, obecně platnými normami 

Soulad s RVP 

 • článek má potenciál skutečně naplňovat uvedené složky klíčových kompetencí (KK) 
 • článek naplňuje uvedené očekávané výstupy 
 • článek se týká uvedených tematických okruhů průřezových témat (PT) 
 • článek má potenciál skutečně rozvíjet uvedené mezipředmětové vztahy (MV) 

Forma článku 

 • v článku jsou dodržována typografická pravidla 
 • článek je napsán čtivě a srozumitelně 
 • text je strukturovaný a přehledný 
 • obrázky a přílohy v článku jsou přehledně a vhodně použité 
 • obrázky a přílohy v článku mají jasné a srozumitelné popisky 

Hodnocení v modulu Materiály do výuky

KVALITATIVNÍ UKAZATELE 

Originalita/nápaditost učebního materiálu 

 • materiál není šablonovitý 
 • nekopíruje již uveřejněné materiály 

Úroveň grafického zpracování 

 • pokud se jedná např. o grafomotorické cvičení, objekty materiálu jsou znázorněny ve vhodné velikosti a ve vhodné kvalitě a rozlišení 

Zapojení žáků (interaktivita) 

 • řešení problémů 
 • tvořivost 
 • samostatnost 
 • myšlení a učení 
 • zdůvodňování a hodnocení 
 • komunikace a spolupráce 

FORMÁLNÍ UKAZATELE 

Formáty 

 • u textových formátů přijímáme pouze editovatelné varianty (z důvodu nutnosti korektury či jiných zásahů) 

Nejčastější formáty   

 • textový dokument: DOC, DOCX, ODT, RTF   
 • tabulka: ODS, XLS, XLSX  
 • prezentace: ODP, PPT, PPTX   
 • vektorová grafika: SVG  
 • zvuk: MP3  
 • video: MPEG, AVI  
 • obrázky: JPG, PDF (pokud neobsahují text vyžadující korekturu)  

Soubory primárně ve formátu PDF nepřijímáme. O výjimkách rozhoduje koordinátor modulu a recenzent je o nich informován e-mailem.  

Formáty souborů JPG přijímáme, jedná-li se o obrazový materiál, a ve výjimečných případech, pokud obsahují minimální množství textu bez chyb. Přijímáme editovatelné varianty. 

Autorská práva  

 • autor příspěvku musí respektovat autorský zákon, proto je nutné důsledně dodržovat pravidla uvádění zdroje u neautorských textů, obrázků, kreseb, grafiky či fotografií. U obrazového materiálu doporučujeme využít otevřené galerie 

Obsahová správnost 

 • soulad s RVP  
 • faktická správnost   

Propojení s očekávaným výstupem  

 • materiál skutečně naplňuje uvedený očekávaný výstup 

Didaktická vhodnost  

 • vhodné a odpovídající uvedené údaje (zařazení, typ vzdělávání, věk, …)   

Typografická úprava (vzhled)  

 • materiály by měly být zpracovány v rámci základních typografických pravidel   
 • nejčastější problémy – podtržené písmo, dvojité mezery, odsazování textu, chybné styly aj.   
 • u písma v prezentaci doporučujeme velikost 28–32, aby byl při projekci text dobře čitelný  
 • jazykovou a „technickou“ čistotu kontroluje následně korektor 

Citace (uvedení zdrojů a podkladů)  

 • u jiných než autorských objektů (texty, fotky, obrázky, ilustrace, …) musí být uvedeny přesné bibliografické údaje  

Metadatový popis 

 • anotace, klíčová slova atd. 
 • zařazení materiálu podle RVP