Informace
O portálu

Metodický portál RVP.CZ vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech.

Základními kameny Metodického portálu RVP.CZ jsou pestrost, komplexnost, garantovanost, kvalita obsahu a inovativnost. Ředitelům a učitelům školek, základních, speciálních a základních uměleckých škol, gymnázií, středních odborných škol a škol s právem státní jazykové zkoušky tak jsou prostřednictvím elektronického média nabídnuty zkušenosti konkrétních učitelů i škol. Jejich obsahem jsou nejčastěji informace o tom, jak vytvářet jednotlivé části ŠVP, jak inovovat vlastní výuku předmětů, jak si poradit s rozvojem a hodnocením klíčových kompetencí a řada dalších informací z oborových témat. Jedná se o podněty, které by měly přinášet inspiraci do výuky. Tato podpora je učitelům nabízena skrze jednotlivé nástroje – moduly (modul Odborné články, Materiály do výuky, Webináře, EMA atp.), které bychom mohli nazvat úložišti – databázemi jednotlivých materiálů.

Dalším cílem, vedle shromažďování a budování jednotlivých modulů/úložišť a prezentace všech typů příspěvků teoretické i praktické povahy, bylo od počátku poskytnout učitelům fórum pro možnost konfrontovat své názory a zkušenosti s ostatními uživateli. Tímto fórem myslíme jednak moduly, jako je například modul Blogy, jakož i možnost jednotlivé materiály hodnotit a komentovat.

Cílovou skupinou, jak z hlediska uživatelů, tak i potenciálních autorů, jsou především praktikující ředitelé a učitelé škol.

Mezi hlavní spolupracující organizace patří pilotní školy, ostatní organizace přímo řízené MŠMT, nestátní neziskové organizace a poskytovatelé vzdělávacích služeb.

Metodický portál RVP.CZ byl součástí projektu Metodika II. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Od ledna 2012 byl Metodický portál RVP.CZ spravován Národním ústavem pro vzdělávání, poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků na adrese Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 jako resortní úkol. Od ledna 2020 je Metodický portál RVP.CZ spravován Národním pedagogickým institutem České republiky na adrese Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1. V rámci inovací Metodického portálu RVP.CZ probíhala spolupráce s projektem PPUČ.

V doplňkovém textu níže přinášíme základní shrnutí informací o Metodickém portálu RVP.CZ v anglickém jazyce, rovněž se dále můžete blíže seznámit s projektem Metodika II.

Informace v anglickém jazyce – About this site 

Methodological portal RVP.CZ was established as the main methodological support for teachers and to help implementation of national curriculum in schools. Its purpose was to create an environment in which teachers inspire and inform each other about their experiences.

Methodological portal RVP.CZ is based on diversity, complexity, guarantee, quality of the content and innovation. Directors and teachers in nursery schools, primary schools, special schools, primary art schools, grammar schools, secondary vocational schools and schools with state language exam are offered experiences from particular teachers and schools through electronic media. The information is mostly about how to create different parts of the (ŠVP) SEP, how to innovate their own teaching and how to cope with development and assessment of key competencies and other information on specialized topics. These overtures should provide inspiration for teaching. This support to teachers is offered through various tools – modules (articles, learning objects, webinars, EMA etc..), which we might call the repository – a database of materials.

Another goal, in addition to collecting and building individual modules – the storage, and also the  presentation of all types of theoretical and practical contributions, was from the beginning to provide a forum for teachers to confront their views and experiences with others. It is for example the blog module, but also the possibility to rate and comment certain materials.

The target group, as viewed by users and authors, consists notably of directors of schools and their teachers.

The main cooperating organizations are pilot schools, other organizations directly managed by the Ministry of Education, NGOs and non-government service providers.

The Methodological portal RVP.CZ was part of the Methodology II project. This project was jointly funded by the European social fund and state budget of the Czech Republic. Since January 2012, the Methodological portal RVP.CZ was managed as a department task by the National Institute for Education, by counselling facilities and by the Institute for Further Education for Teachers, Weilova street 1271/6, 102 00 Prague 10. Since January 2020, the Methodological portal RVP.CZ has been managed by the National pedagogical institute of the Czech Republic, Senovážné square 25, 110 00 Prague 1. Cooperation with the The Supporting Capacity Building for Basic Literacies at Preschool and Elementary Education – Supporting Teaching Practice project is taking place in the framework of innovations of the RVP.CZ Methodological portal. 

Projekt

Metodický portál RVP.CZ vznikl díky projektům Metodika a METODIKA II. Projekt METODIKA II byl ukončen 6. 1. 2012. Tato stránka obsahuje základní informace o ukončeném projektu.

Informace o ukončeném projektu METODIKA II

Název projektu: Metodická podpora růstu kvality učitelské profese

Zkrácený název projektu: METODIKA II

Příjemce podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Realizátor projektu: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (divize VÚP a NÚOV)

Termín realizace: 7. ledna 2009 – 6. ledna 2012

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky.

Projekt METODIKA II, který přímo navazoval na projekt Metodika, měl přispět ke zvýšení kvality učitelské profese, což bylo spojeno:

 • se schopností efektivně využívat různých forem a metod učení, 
 • se vzájemným sdílením zkušeností, 
 • s celoživotním učením pedagogů. 

Projekt se proto zaměřoval na: 

 • systematickou podporu učitelů v oblasti metodiky a didaktiky učení, 
 • rozvoj učících se komunit, 
 • efektivní způsoby vzdělávání. 

Zmíněná problematika byla řešena pomocí internetového média – Metodického portálu RVP.CZ.

Portál přinesl učitelům:

 • v tzv. obsahové části (moduly Materiály do výuky, Články a Odkazy) možnost využívat bezplatně veškeré materiály, které podporovaly zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP) do všech typů škol (teoretické příspěvky, náměty do výuky, učební materiály a pomůcky apod.); materiály byly navíc přehledně tříděny podle různých kritérií (forem výuky, očekávaných výstupů apod.), 
 • v komunitní části (moduly Wiki, Diskuze, Digifolio, Blogy) komunikační prostor pro sdílení zkušeností, výměnu názorů a možnost podílet se na vývoji a zdokonalování obsahu portálu, 
 • ve vzdělávací části (modul E-learning) e-learningové kurzy, které byly navázány na uveřejněné materiály a přispěly k dalšímu vzdělávání pedagogů.

 Výstupy (k datu konce projektu):

 • 2 500 nových metodických příspěvků a 4 100 materiálů do výuky. 
 • Systém moderních nástrojů (často označovaných termínem Web 2.0) užívaných na Metodickém portálu RVP.CZ, který umožnil aktivním pedagogům participovat na obsahu dle předem stanovených a zveřejněných pravidel. 
 • E-learningové prostředí umožňující vkládat kdykoliv nové kurzy. V průběhu realizace projektu bylo vytvořeno celkem 15 kurzů, které byly postupně ověřeny. Pilotními kurzy při ověřování kombinované formy e-learningu v průběhu 3 let prošlo postupně 500 účastníků. Po pilotním ověření byly všechny kurzy volně k dispozici uživatelům Metodického portálu RVP.CZ pro absolvování distanční formou studia. 
 • Prezentace pro odbornou veřejnost, kterých se zúčastnilo cca 6 000 pedagogů, 75 publikovaných PR článků o metodické podpoře poskytované portálem a 3 vytištěné propagační sborníky.