Pro autory článků, materiálů
Bibliografické citace

Následující text vás seznámí s problematikou bibliografických citací pro vytváření příspěvků pro Metodický portál RVP.CZ. 

Je možné při tvorbě příspěvků využívat cizí zdroje informací? 

Ano, umožňuje nám to Autorský zákon č. 121/2000 Sb. Podle § 31 odstavce a) lze „…nakládat se zveřejněným autorským dílem v odůvodnitelné možné míře pro účel citace ve svém vlastním díle“. 

V jakém míře mohu využívat cizí zdroje? 

Autorský zákon hovoří o možnosti citace v odůvodnitelné míře. Tato část zákona plně postačuje pro potřeby využití částí textů, zvuků a videa při tvorbě příspěvků. Důležité je, aby každý vytvořený příspěvek byl zřejmým autorským dílem a citace/zdroje využíval jen ve skutečně odůvodnitelné míře. 

Jak vyhledávat vhodné zdroje? 

Při vyhledávání na internetu bychom se měli pokusit najít primární a spolehlivé zdroje. Obrázky je možné použít pouze z otevřených databází nebo při zajištění souhlasu autora či majitele autorských práv. 

Kde v souboru uvádět bibliografickou citaci? 

Citujte pomocí číselných odkazů v textu a zdroj uveďte na dané straně pod čarou. Nejde-li to jinak, uveďte zdroje na konci svého příspěvku. U obrázků, tabulek, grafů aj. použijte přímou citaci pod objektem. Forma citace musí být v celém příspěvku jednotná. 

Generátor citací pro úplné a správné citování: www.citace.com/vytvorit-citaci

Jak by měla vypadat správná citace 

A. Tištěná média 

NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 3. vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 8071784052. s. 59. 

Poznámka: Nebylo-li citované knize přiděleno standardní číslo ISBN, je posledním prvkem v bibliografické citaci údaj o roku vydání (datum publikování), např.: DROBNÝ, Josef. Dálková pásová doprava. Praha: SNTL, 1970. s. 14–15. 

Monografické publikace 

VALENTA, Josef. Učíme (se) komunikovat: Metodika komunikace v rámci osobnostní a sociální výchovy. 1. vyd. Kladno: Občanské sdruženi AISIS, 2005. ISBN 8023945149. Kapitola 2.2, s. 21. 

Sborníky

DE MAN, Paul. Rétorika temporality. In Umění, krása, šeredno: texty z estetiky 20. století. ZUSKA, Vlastimil. Praha: Karolinum, 2003. Ironie. s. 117–154. ISBN 8024605406. s. 147. 

Časopisy 

MORKES, František. Kořeny moderní školy a pedagogiky. Učitelské noviny. 2006, č. 6, s. 16–17.

B. Elektronické dokumenty 

RHEINGOLD, H. The virtual Community [online]. 1998 [cit. 2003-02-05]. Chap. 5, Multi-User Dungeons and Alternate Identities. Dostupný z WWW: <http://www.rheingold.com/vc/book/5.html>. 

CD-ROM 

Lidské tělo 2.0: interaktivní průvodce anatomií lidského těla – odpovídá učivu Základní školy [CD-ROM]. Praha: BSP Praha s.r.o., 2003 [cit. 2007-12-03]. Adresář: QUIZ/ARMS/qzar0012.png. 

Webové stránky 

NEJEZCHLEBOVÁ, Lenka. Idnes.cz: Školská reforma: „Při hodině dobrý učitel jen nemele“ [online]. 26. října 2007 12:21. [cit. 2007-12-03]. Dostupný z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/skolska-reforma-pri-hodine-dobry-ucitel-jen-nemele-fs9-/studium.asp?c=A071026_115854_studium_bar>. 

Obrázky, audio a video soubory 

U jiných než autorských objektů (texty, fotky, obrázky, ilustrace…) musí být uvedené přesné bibliografické údaje. Na citaci obrazového materiálu jsou kladeny zvláštní nároky. Pakliže citujete obrázek z Otevřených galerií, musíte uvést citaci. Citace by měla obsahovat jméno autora, pokud je znám, příp. rovněž název díla, datum vložení obrázku do Vašeho materiálu, licenci, pod kterou je obrázek dostupný, a URL adresu zdroje. 

Ukázka správné citace: 

GERARD, David. Commons.wikimedia.org: McIntosh with sticker by Lars Zapf 2006-03-30 cropped.jpg [online]. 2006-03-30 [cit. 2009-12-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons - Uveďte autora 2.0 Generic na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:McIntosh_with_sticker_by_Lars_Zapf_2006-03-30_cropped.jpg>. 

K vyhledávání obrázků a následné citaci vřele doporučujeme modul Metodického portálu RVP.CZ Obrázky a citace (https://obrazky.rvp.cz/), který nabízí jednoduchý nástroj, pomocí něhož je možné vyhledávat obrázky a fotografie publikované pod otevřenými licencemi (nejčastěji Creative Commons a Public Domain) a současně získat plnohodnotnou citaci. 

Je možné rovněž využít některou z doporučených otevřených galerií, kde jsou nabízena díla šířená pod nejrůznějšími druhy licencí: 

  • Creative Commons – jde o sadu licencí, které umožňují volné šíření, zpravidla pro nekomerční účely. 
  • Public Domain – licence umožňující obecně akceptované veřejné šíření. 
  • Licencí stanovenou autorem nebo přímo konkrétní obrazovou galerií. V případě nejasností je nutné kontaktovat autora nebo galerii. 

Otevřené galerie: 

V případě použití obrázků mimo Otevřené galerie je nutné získat povolení od autora a nakladatele, pak by bylo na konec materiálu doplněno, že obrazový materiál byl použit se souhlasem autora. V případě publikace na Metodickém portále RVP.CZ je nutné rovněž tento souhlas (např. e-mailem) přeposlat nám. Vzhledem k této skutečnosti doporučujeme jednoduše nahradit materiálem dostupným pod Public Domain, Creative Commons atd. 

Příklady citací z různých dalších zdrojů: 

Fotka z učebnice 

Vyfotit reprodukci z učebnice nelze. 

Printscreeny, e-mail atd. 

Pokud jsou printscreeny vyhotovené Vámi, není třeba citovat. Doporučujeme ke screenům přidat jen zdroj: + URL adresu. Rovněž je vhodné na konec dokumentu uvést program, z něhož byly tyto screenshoty vytvořeny. 

Pokud jsou printscreeny od někoho převzaté, pak je samozřejmě nutné řádně odcitovat. 

Corel 

Obrázky: Copyright (c) 2012 [jméno a příjmení autora] and its licensors (Corel). All rights reserved. 

Zoner 

Zdroj: Ilustrace: (c) ZONER software, a. s., poskytnuto pod licencí (XY). 

Grafy – citace 

Grafy nejsou považovány za obrazový materiál, ale spíše jako citace z díla, nutno odcitovat. 

You tube 

GoschaTV2: Není zítra. Animovaný film o vyčerpání přírodních zdrojů. In: YouTube [online]. 18. 02. 2012 [cit. 2013-01-15]. Dostupné z: <http://www.youtube.com/watch?v=jo-2QL3hSLU>. 

Stránka z Wikipedie 

Natural gas. In: Wikipedia [online]. [cit. 2013-01-15]. Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas>. 

Dokument na internetu 

kol.: Surovinová politika ČR. [online]. 3. 8. 2012 [cit. 2013-01-15]. Dostupné z: <http://www.mpo.cz/dokument106134.html>. 

Zvukové materiály 

Doporučujeme stránky Sound Bible (http://soundbible.com/royalty-free-sounds-1.html), odkud se dají stáhnout zvukové materiály, ovšem jen ty, které jsou pod licencí Creative Commons či Public Domain. Označení Attribution 3.0 znamená, že je zvukový soubor šířen pod licencí Creative Commons, tedy je nutno uvést autora. 

Takže např.: 

Thore. [cit. 2013-01-15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://soundbible.com/1995-Crowd-Applause.html>.